Sobota, 18 Kwietnia 2015

portal BHP

Aby skorzystać z pełnej wersji serwisu: Zamów dostęp
Nie pamiętasz hasła?
baner

Wszystkie akty prawne

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1618)

Wersja aktualna

Wersje archiwalne

rozporządzenie
z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia
(Dz.U. z dnia 30 grudnia 2002 r.)
Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673) zarządza się, co następuje:
§ 1.

Rozporządzenie stosuje się do zdarzeń wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwanej dalej "ustawą", które nastąpiły w okresie ubezpieczenia wypadkowego osób niebędących pracownikami.

§ 2.
1.

Osoby, o których mowa w § 1, zwane dalej "poszkodowanymi", zawiadamiają o wypadku odpowiednie podmioty wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy.

2.

Poszkodowani, w stosunku do których, zgodnie z ustawą, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej "Zakładem", zawiadamiają o wypadku terenową jednostkę organizacyjną Zakładu, właściwą ze względu na siedzibę prowadzenia działalności albo miejsce sprawowania opieki określone w umowie uaktywniającej.

§ 3.
1.

Zdarzenie, o którym mowa w § 1, uznaje się za wypadek przy pracy na podstawie ustalenia jego okoliczności i przyczyn, w szczególności przez:

1)

zabezpieczenie miejsca wypadku w sposób pozwalający odtworzyć jego okoliczności;

2)

dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadanie warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku;

3)

wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala;

4)

zebranie informacji dotyczących wypadku od świadków wypadku;

5)

zebranie innych dowodów dotyczących wypadku, uznanych za niezbędne.

2.

Kwalifikacji prawnej zdarzenia dokonują podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1, zgodnie z art. 3 ust. 3-6 ustawy.

3.

Stwierdzenie, że zdarzenie nie jest wypadkiem przy pracy, wymaga uzasadnienia i wskazania dowodów stanowiących podstawę takiego stwierdzenia.

§ 4.
1.

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku - nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku - podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1, sporządzają kartę wypadku, której wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia.

2.

Poszkodowany lub uprawniony do jednorazowego odszkodowania członek jego rodziny może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w karcie wypadku, o czym zostają pouczeni przez podmiot sporządzający kartę wypadku.

3.
Do karty wypadku dołącza się zapis wyjaśnień poszkodowanego i informacji uzyskanych od świadków wypadku, a także inne dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności dokumenty sporządzone z oględzin miejsca wypadku, inne dowody dotyczące wypadku uznane za niezbędne do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, a także uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w karcie wypadku zgłoszone przez poszkodowanego lub uprawnionego członka rodziny.
4.
Kartę wypadku sporządza się w 3 egzemplarzach: pierwszy egzemplarz otrzymuje poszkodowany lub uprawniony członek rodziny, drugi egzemplarz pozostaje u podmiotu ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku, trzeci egzemplarz jest przekazywany do Zakładu, jeżeli zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy.
§ 5.

Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku podmioty obowiązane do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-7 i pkt 10-15 ustawy, powiadamiają pisemnie właściwą terenową jednostkę organizacyjną Zakładu o wszczęciu postępowania dotyczącego ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. W postępowaniu tym może uczestniczyć przedstawiciel Zakładu.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

1)

Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 32, poz. 304).

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1278, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679.

Załącznik 1 Wzór karty wypadku
Ocena:

0 głosów

wróć do listy

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu do PortaluBHP.pl?

 

Zamów dostęp

 

Jako użytkownik Portalu BHP:

  • będziesz mógł zadawać pytania naszym ekspertom i otrzymasz indywidualną, wyczerpującą odpowiedź
  • zyskasz błyskawiczny dostęp do bazy narzędzi
  • łatwo odnajdziesz porady ekspertów opatrzone podstawą prawną
  • sprawdzisz akty prawne – ustawy, rozporządzenia i orzeczenia sądowe,
  • skorzystasz z przykładowych instrukcji bhp oraz gotowych wzorów dokumentów bhp do pobrania

Zamów dostęp

Powiązane artykuły

Definicja wypadku przy pracy

2012-09-27
Zgodnie z art. 3 ust. 1ustawy wypadkowej za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć (wszystkie wymienione warunki muszą być spełnione...

Wypadek osoby zatrudnionej na umowę zlecenie

Tomasz Zwolak 2013-01-23
Pielęgniarka zatrudniona na umowę zlecenie uległa wypadkowi (wypadek drogowy w czasie przewozu chorego dziecka). Obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim, domaga sie od pracodawcy, aby uznał to...

Wypadek w szatni

Jan M. Pióro 2012-12-06
Pracownik po zakończeniu pracy udał się do szatni. W czasie kąpieli pod prysznicem poślizgnął się i upadł. Nie zawiadamiając nikogo o wypadku, poszedł do domu. Tego samego dnia wieczorem zgłosił się...

Czy propozycje resortu pracy zmian w trybie ustalania wypadków przy pracy...

Aneta Mościcka 2011-12-15
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji...

Nie uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy

Mariusz Foremniak 2013-08-20
Pytanie:  Pracownik uległ wypadkowi przy pracy. Pracodawca sporządził dokumentację powypadkową oraz sporządził statystyczną kartę wypadku. ZUS nie...
Realizacja: Ideo, Powered by:
PortalBHP.pl Copyright © 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone
pixel

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.