Poleć znajomemu

28 kwietnia Światowym Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

28 kwietnia Światowym Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

27 kwietnia 2015 r. w przededniu Międzynarodowego Dnia Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych w Polsce organizowane są konferencje, msze św. i akcje informacyjne. Natomiast międzynarodowe organizacje proponują w tym roku, pochylenie się nad problematyką budowania kultury bezpieczeństwa pracy oraz eliminowania narażenia na substancje niebezpieczne w miejscu pracy. Zobacz, co będzie się działo.

W tym roku 27 kwietnia rozpoczną się obchody Międzynarodowego Dnia Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych ogólnopolską konferencją zorganizowaną przez Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” , Główny Inspektorat Pracy i Zarząd Regionu Dolny Śląsk we Wrocławiu pod hasłem „Czy wewnątrzzakładowy nadzór nad warunkami pracy jest wystarczający?”. Wezmą w niej udział przedstawiciele pracodawców i PIP, eksperci związkowi i naukowcy. Oprócz tego NSZZ „Solidarność" zaplanował kilka konferencji i spotkania w regionach.

Ponadto w Łodzi, po uroczystej mszy św. odbędzie się konferencja, podczas której referaty wygłoszą przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy oraz Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Natomiast 28 kwietnia w Sali Kolumnowej Sejmu odbędzie się uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych oraz Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Tematem posiedzenia będzie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czasu pracy w dziedzinach gospodarki, w których występuje największa liczba wypadków przy pracy, tj.  budownictwie, górnictwie, transporcie i przetwórstwie przemysłowym. Rada debatować będzie nad zagadnieniami obecnie obowiązującego prawa i zasadami bhp pod kątem ograniczenia lub wyeliminowania zdarzeń wypadkowych występujących we wspomnianych wyżej branżach.

Tegoroczne hasło przewodnie – przypadającego 28 kwietnia Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych – zaproponowane przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych (ITUC), brzmi: „Eliminujmy narażenie na niebezpieczne substancje w miejscu pracy”. Ten temat ma umożliwić związkom zawodowym zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z chemikaliami, azbestem, „a także wirusem Ebola i narażeniem na inne czynniki biologiczne mogące stanowić zagrożenie” – zauważa Konfederacja. Trzeba zauważyć, że problem też jest również podnoszony przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych, która domaga się ochrony pracowników przed substancjami rakotwórczymi i ustalenia wspólnych dla całej UE wartości graniczących dla 50 substancji rakotwórczych, najczęściej występujących na stanowiskach pracy.

Natomiast Międzynarodowa Organizacja Pracy na dzień 28 kwietnia – Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy – proponuje hasło: „Budujmy kulturę bezpieczeństwa pracy”. Zdaniem MOP krajowa kultura BHP musi zmierzać do poszanowania prawa każdego pracownika do bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy na wszystkich poziomach. Zakłada również aktywny udział władz, pracodawców oraz pracowników w zapewnianiu bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, poprzez system określonych praw, kompetencji i obowiązków. MOP zwraca także uwagę na priorytetowe traktowanie zasady profilaktyki w miejscu pracy. Podstawowymi wartościami, które należy promować, a które bezpośrednio wpływają na kształtowanie kultury bhp są: zaangażowanie społeczne, sprawiedliwość, zaufanie, uczestnictwo, odporność i elastyczność oraz wzrost i rozwój.

Autor: 

Kinga Grodzicka-Lisek