Poleć znajomemu

6 podstawowych zasad w zakresie transportu uczniów

Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów od momentu przybycia do niej do jej opuszczenia, a także podczas organizowanych przez szkołę zajęć pozaszkolnych. Przepisy nie regulują jednoznacznie kwestii bezpieczeństwa uczniów w trakcie dowozu do i odwozu ze szkoły. Należy więc korzystać z tzw. dobrej praktyki, którą w poniższym tekście dzieli się pan Marek Kotwasiński, wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Kościelcu, inspektor ds. bhp w Urzędzie Gminy Kościelec.

  1. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie mieszka, przekracza:

    • 3 km – w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych,

    • 4 km – w odniesieniu do uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz gimnazjów,

gmina ma obowiązek zapewnić tym uczniom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do oraz ze szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

  1. Do czasu przyjazdu autobusu za bezpieczeństwo dzieci oczekujących na przystanku odpowiadają rodzice. Po przyjeździe autobusu opiekun wprowadza dzieci do autobusu i w tym momencie przejmuje pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. Kiedy autobus znajdzie się już na terenie szkoły opiekun wyprowadza dzieci z autobusu i wprowadza je do budynku szkoły. Tym samym szkoła przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów.

  2. Dzieci oczekujące na terenie szkoły na przyjazd autobusu są pod opieką nauczyciela. Kiedy autobus jest już gotowy do wprowadzenia dzieci (np. musiał wcześniej zawrócić) nauczyciel odprowadza do niego dzieci i przekazuje opiekę osobie, która przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów i wprowadza ich do autobusu.

  3. W każdym kursie na każdym przystanku pierwszy wysiada opiekun i wyprowadza wysiadających uczniów. Jeżeli dzieci muszą przejść na drugą stronę ulicy, opiekun przeprowadza je. Od tej chwili odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci przejmują rodzice.

  4. Jeżeli uczeń nie przestrzega regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do i odwozu ze szkoły dyrektor szkoły może go ukarać naganą. Jednocześnie powiadamia o tym rodzinę lub pozbawia niesubordynowanego ucznia prawa do jazdy autobusem szkolnym wykupując mu w zamian bilet miesięczny na zwykły autobus.

  5. Dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów od momentu przybycia do niej do jej opuszczenia, a także podczas organizowanych przez szkołę zajęć pozaszkolnych. Na nauczyciela spada zaś odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek szkolnych lub obozów.

Słowa kluczowe:
dowóz do i ze szkoły