Poleć znajomemu

Będą zmiany w przepisach dotyczących bhp w budownictwie?

4 kwietnia w siedzibie UDT obradowali członkowie Rady Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie oraz Zespołu Trójstronnego do Spraw Budownictwa i Gospodarki Komunalnej przy ministrze transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Tematem były zmiany w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Zaproponowano m.in. uszczegółowienie przepisów w zakresie informacji, jakie powinna zawierać Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR).

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań wspólnie z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zaproponowała wprowadzenie do rozporządzenia m.in. 12 definicji, w tym definicji rusztowania i odróżnienia go od podestu ruchomego. Izba oczekuje też wprowadzenia obowiązku certyfikacji rusztowań, który ma gwarantować bezpieczeństwo konstrukcji. Celem tych zmian jest podniesienie kultury bezpieczeństwa przy stawianiu i eksploatacji rusztowań. Jest to konieczne ze względu na problem wypadków – według danych inspekcji pracy, ogółem na rusztowaniach zdarzyło się w 2012 roku 155 wypadków, w tym 23 śmiertelnych i 48 ciężkich. Z doświadczeń UDT wynika, że najczęstszą przyczynę wypadków stanowią błędy eksploatacyjne.

Przedstawiona została także informacja na temat działalności kontrolnej i prewencyjnej PIP w 2012 r. w budownictwie. Z przeprowadzonych ponad 5,9 tys. kontroli w firmach budowlanych wynika, że główną przyczyną wypadków jest tolerowanie odstępstw od wymagań przepisów i zasad bhp, co wynika z przeciętnie niskiego poziomu wiedzy o bhp, zwłaszcza w małych firmach.

Autor: 

Marcin Papierz