Poleć znajomemu

Bezpieczeństwo uczniów w warsztatach i pracowniach

Uczniów pracujących w warsztatach, laboratoriach i pracowniach szkolnych, w celu zabezpieczenia przed działaniem niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników, a także ze względu na wymagania sanitarnohigieniczne, zaopatruje się w niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Obowiązują tu takie same zasady jak przy wyposażaniu zatrudnianych pracowników.

Przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych w warsztatach, laboratoriach i pracowniach uczniów zaznajamia się z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym.

Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, że stan:

 • maszyn i innych urządzeń technicznych,
 • instalacji elektrycznej i
 • narzędzi pracy,

a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.

Maszyny i inne urządzenia techniczne, w które wyposażone są warsztaty, należy utrzymywać w stanie zapewniającym pełną sprawność działania oraz bezpieczeństwo pracy i nauki. Wszystkie urządzenia techniczne muszą być wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed:

 • urazami,
 • działaniem substancji szkodliwych dla zdrowia,
 • porażeniem prądem elektrycznym,
 • szkodliwymi wstrząsami,
 • nadmiernym hałasem,
 • działaniem wibracji lub
 • promieniowaniem.

Urządzenia techniczne niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie należy zabezpieczyć przed ich uruchomieniem oraz wyraźnie oznaczyć.

Stanowiska pracy muszą być dostosowane do warunków antropometrycznych uczniów. Przepis przewiduje również korzystanie ze stanowisk pracy przez uczniów niepełnosprawnych. Szkoła ma wtedy obowiązek dostosowania stanowisk praktycznej nauki zawodu do rodzaju i stopnia niepełnosprawności ucznia.

Przepisy nakładają także obowiązek wywieszania w widocznym miejscu:

 • instrukcji bezpiecznej obsługi przy maszynach i innych urządzeniach technicznych lub w ich pobliżu,
 • regulaminu określającego zasady bhp.

Autor: Małgorzata Mądra-Janeda
specjalista ds. Karty Nauczyciela,
wykładowca w zakresie wymagań
bhp wynikających z dyrektyw UE