Poleć znajomemu

Czy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie dla poszkodowanych w wypadkach przy pracy?

Na pracodawcy ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. To on również odpowiada za wypadki przy pracy. Czy w przypadku ich zaistnienia pracownik może domagać się od swojego ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania?

Wypadki przy pracy

Za wypadek przy pracy uważa się każde nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, skutkujące urazem lub śmiercią pracownika. Zdarzenie to następuje w związku z pracą lub wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez jego polecenia. Jednocześnie wypadek przy pracy może nastąpić w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

W 2013 r. według Głównego Urzędu Statystycznego doszło do 88.267 wypadków przy pracy, w tym 276 wypadków śmiertelnych. Oznacza to spadek liczby wypadków przy pracy w stosunku do poprzedniego roku o 3%. Trudno jednak sugerować, że sytuacja wygląda pod tym względem pozytywnie.

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy i doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, będzie przysługiwało jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Od 1 kwietnia 2014 r. przysługuje kwota 730 zł jednorazowego odszkodowania za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku.

Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników

Pracownicy w zakładzie pracy mogą mieć możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie, które zabezpiecza finansowo ich samych i ich rodziny, zapewniając wypłatę odszkodowania w przypadku konkretnych zdarzeń dotyczących ubezpieczonego i osób współubezpieczonych.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe w podstawowej polisie na życie w formule grupowej odmówią wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego osobom uposażonym, jeśli do śmierci ubezpieczonego dojdzie w wyniku nieszczęśliwego wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym.

Jeśli pracownik chciałby, aby i takie zdarzenia zostały objęte ochroną ubezpieczeniową, może zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie, przykładowo w Signal Iduna. Wówczas ubezpieczyciel z tytułu śmierci klienta w wyniku nieszczęśliwego wypadku przy pracy zobowiązany będzie do wpłaty uposażonym określonego w polisie świadczenia. Może być przy tym stosowana karencja, czyli okres trwający od chwili zawarcia dodatkowej umowy, w którym ubezpieczyciel korzysta z wyłączenia odpowiedzialności np. przez 6 miesięcy.