Poleć znajomemu

Dokumentacja rejestracyjna urządzeń NO

W fazie rejestracji urządzenia NO przedkładana jest Transportowemu Dozorowi Technicznemu (TDT) dokumentacja rejestracyjna w co najmniej 2 egzemplarzach. Przypominamy, że urządzenia NO to urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych ograniczonych z jednej strony zaworem odcinającym od instalacji technologicznej lub przesyłowej, a z drugiej elementem łączącym z napełnianym lub opróżnianym zbiornikiem transportowym.

Dokumentacja rejestracyjna powinna zawierać:

 • opis urządzenia NO zawierający jego rodzaj i przeznaczenie, miejsce zamontowania, rok budowy, numer fabryczny, dopuszczalne ciśnienie robocze i obliczeniowe, zakres dopuszczalnych temperatur roboczych, maksymalną przepustowość, średnicę nominalną elementów rurowych, długość całkowitą i gabaryty urządzenia dla charakterystycznych stanów pracy, rodzaj napędu, rodzaj prądu i napięcie zasilania, opis ochrony przeciwporażeniowej, rodzaj wyłączników krańcowych, opis urządzeń sygnalizacyjnych i awaryjnych, masę głównych elementów i masę całkowitą;
 • dokumenty dostarczane przez wytwarzającego wraz z elementami i osprzętem urządzenia NO, określone w przepisach dotyczących oznakowania CE albo w specyfikacjach technicznych uzgodnionych z TDT, w zakresie istotnym dla oceny wyjściowego poziomu bezpieczeństwa urządzenia;
 • rysunki zestawieniowe urządzenia NO w czytelnej skali z naniesionymi głównymi wymiarami oraz z wymiarowanymi strefami alarmową i pracy urządzenia lub zespołu urządzeń, w przypadku ich zastosowania;
 • rysunek strefy pracy z zaznaczeniem położenia urządzeń, usytuowaniem urządzeń kabiny sterowniczej, zaworów rozdzielczych łączących rurociągi technologiczne lub przesyłowe i innych urządzeń znajdujących się w strefie pracy urządzenia NO;
 • schemat instalacji hydraulicznej i pneumatycznej, w przypadku ich zastosowania;
 • schemat instalacji grzewczej, w przypadku jej zastosowania;
 • schemat elektryczny napędu i sterowania, w przypadku ich zastosowania;
 • instrukcję obsługi, eksploatacji, konserwacji i napraw w języku polskim, w przypadku urządzeń importowanych;
 • świadectwa i poświadczenia:
  – poświadczenie prawidłowego wykonania i zbadania wystawione przez wytwórcę elementów urządzenia NO,
  – poświadczenie prawidłowego zmontowania urządzenia NO i przeprowadzenia przez zakład montujący prób po montażu urządzenia NO,
  – poświadczenie z przeprowadzonych badań nieniszczących (radiograficznych lub ultradźwiękowych) odpowiedzialnych spawanych złączy montażowych, w przypadku ich zastosowania,
  – świadectwo według PN-EN 10204 dla lin, w przypadku ich zastosowania,
  – protokoły z pomiarów elektrycznych, w przypadku zastosowania instalacji elektrycznej,
  – deklaracje zgodności WE i instrukcje fabryczne dla urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym, jeżeli takie urządzenia są zastosowane;
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w przypadku urządzeń NO instalowanych na nowo budowanych obiektach budowlanych;
 • określenie wielkości stref zagrożenia wybuchem dla urządzenia NO, w przypadku ich występowania;
 • opis budowy, działania i regulacji mechanizmów napędowych oraz ich zespołów i elementów wyposażenia (mechanicznego, elektrycznego, hydraulicznego lub pneumatycznego);
 • opis budowy, działania i regulacji zastosowanych urządzeń zabezpieczających;
 • skróconą instrukcję obsługi, umieszczaną przy urządzeniu NO.

Czasem wystarczy 1 egzemplarz

Dokumenty te mogą zostać przedłożone Transportowemu Dozorowi Technicznemu w fazie rejestracji urządzenia w jednym egzemplarzu, jeżeli:

 • zostały one przedstawione w fazie projektowania urządzenia NO,
 • zostały one uzgodnione przez TDT,
 • nie uległy modyfikacjom,
 • pozostają w dyspozycji TDT.

W takim przypadku w dokumentacji rejestracyjnej należy wskazać, jakie dokumenty zostały przekazane do TDT w fazie projektowania i pozostają w jego dyspozycji.

Ważne

Skrócona instrukcja obsługi dotycząca bezpośredniej obsługi urządzenia NO powinna znajdować się w miejscu obsługi urządzenia.

Nowe przepisy już obowiązują

Warto pamiętać, że 5 września weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

Podstawa prawna 
 • art. 54 ust. 2 ustawy z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 963 ze zm.).
 • rozporządzenie ministra transportu z 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (Dz.U. nr 181, poz. 1335 ze zm.).
 • rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 5 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (Dz.U. poz. 1105).