Poleć znajomemu

Dziś Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

Dziś Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

28 kwietnia to Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. To również Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Dziś na świecie i w naszym kraju organizowanych są sympozja, wykłady, spotkania ze specjalistami bhp, seminaria, konferencje szerokie akcje obejmujące różne organizacje. Zobacz, jak ten dzień będzie obchodzony w naszym kraju.

28 kwietnia w Polsce został ustanowiony przez Sejm RP Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy uchwałą z 9 lipca 2003 r. Związkowe obchody z inicjatywy NSZZ „Solidarność” organizowane są od 1991 r. pod nazwą Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Ten dzień to okazja na upowszechnianie wiedzy o zasadach ochrony człowieka w procesie pracy, nowych zagrożeniach zawodowych, zapobieganiu wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. To również doskonały pretekst do podnoszenia poziomu kultury bezpieczeństwa pracy.

Obchody w Polsce

Tematem przewodnim tegorocznego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych - obchodzonym przez związki zawodowe jest: „Dobre prawo – prawidłowe egzekwowanie – silne związki zawodowe”.  Wielu organizatorów obchodów kieruje się także dorocznym hasłem: „Pamiętajmy o zmarłych, ale walczmy o żyjących”.

Ważne

Trzeba pamiętać, że żadne przepisy prawne nie zagwarantują bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jeśli nie są prawidłowo wprowadzane i egzekwowane.

Jak co roku, organizowane jest w dniu dzisiejszym uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP powiązane z ogólnopolską konferencją. Tegoroczne obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych odbędą się pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu, a główny temat to: „Bhp pracy w sektorach gospodarki o najwyższej liczbie wypadków śmiertelnych i ciężkich. Koszty społeczne i ekonomiczne wypadków przy pracy”. Na to wyróżnione posiedzenie zaproszeni zostali przedstawiciele nauki i praktyki z zakresu bezpieczeństwa pracy, instytucji ustawodawczych i nadzorujących, m.in. z PIP, GUS, ZUS, CIOP-PIB. Obecni będą także przedstawiciele pracodawców oraz organizacji związkowych.

Także związki zawodowe zorganizowały 25 kwietnia z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych uroczyste obchody we Wrocławiu (Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”.)  Odbyła się ogólnopolska konferencja: „Czas pracy a pozakodeksowe formy zatrudnienia – stan aktualny i perspektywy na przyszłość”. Uczestniczyło w niej ponad 100 reprezentantów organizacji związkowych, pracodawców, społecznej inspekcji pracy oraz świata nauki.

„Ten szczególny dzień, obchodzony na całym świecie, przypomina nam wszystkim o konieczności dokładania wszelkich możliwych starań, każdego dnia, w każdej minucie na rzecz zapobiegania tragicznym zdarzeniom w miejscu pracy” – powiedział podczas konferencji Roman Giedrojć,

Podczas konferencji prowadzony był panel dyskusyjny, którego konkluzją było podkreślenie występującego w naszym kraju problemu pozbawienia ochrony prawnej setek tysięcy osób, wykonujących pracę na podstawie pozakodeksowych form zatrudnienia. Problem ten wymaga pilnej reakcji ze strony ustawodawcy i wzmożonego nadzoru ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.

Obchody na świecie

Natomiast Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) zaproponowała aby tegoroczne obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy odbywają się pod szydlem kampanii „Stres w pracy: wspólne wyzwanie”.  Stres w pracy staje się coraz większym problemem. Dostrzegany jest również coraz częściej zarówno przez pracodawców, jak i organizacje rządowe nadzorujące warunki pracy. Stres staje się istotnym zagrożeniem psychospołecznym w pracy. Coraz większą wagę do zagrożeń psychospołecznych i stresu w pracy przykładaj również naukowcy, jak i praktycy, a także decydenci. Stres w pracy to groźne zjawisko dotyczące wszystkich krajów, wszelkich zawodów i każdego pracownika zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Powoduje on poważne negatywne zmiany w psychice i fizjologii człowieka, a to prowadzi m.in. do chorób, absencji w pracy, zmniejszenia innowacyjności i wydajności całego przedsiębiorstwa, a w konsekwencji – gospodarki kraju. Dlatego uświadamianie całemu społeczeństwu, a w szczególności osobom pracującym, wagi tej problematyki, metod ochrony przed stresem, technik relaksacyjnych, utrzymania równowagi „praca-życie prywatne” itp. jest bardzo ważne.

Tak więc, 28 kwietnia to dzień zarówno wspominania poszkodowanych, jak i okazja do upowszechniania wiedzy o bhp.