Poleć znajomemu

Gdy pracownik nie chce stosować środków ochrony indywidualnej

Kwestię używania środków ochrony indywidualnej reguluje załącznik nr 2 do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Trzeba jednak zauważyć, że zapisy te są tylko wskazaniem do stosowania środków ochrony, a nie bezwzględnym obowiązkiem. Oznacza to, że może dojść do sytuacji, gdy z dwóch pracowników pracujących na tym samym stanowisku, różniącym się tylko specyfiką obrabianego materiału, tylko jeden będzie musiał nosić okulary ochronne.

Podstawą do stosowania środków ochrony indywidualnej jest ocena ryzyka zawodowego i jej wynik. Jeśli ryzyko, które może zostać przez nie wyeliminowane lub ograniczone, okaże się mniejsze od akceptowalnego, pomijalnego lub bardzo małego, pracownik może z nich zrezygnować. Jednak w przeciwnym wypadku obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej staje się bezwzględny i zapisuje się go w instrukcjach bhp operatorów poszczególnych urządzeń. Warto również pamiętać, że w procesie oceny ryzyka zawodowego powinna brać udział osoba kierująca pracownikami i ona również odpowiada za opracowanie instrukcji bhp dotyczących podległych pracowników.

   Z art.  2379. § 1.  Kodeksu pracy jasno wynika, że to na pracodawcy spoczywa obowiązek zagwarantowania, że każdy pracownik dopuszczony do pracy będzie zabezpieczony środkami ochrony indywidualnej przewidzianymi na danym stanowisku. Ponadto, pracownik służby bhp wnioski o usunięcie nieprawidłowości kierować będzie w pierwszej kolejności do osób kierujących pracownikami, którzy nie stosują się do obowiązku. Podobnie nakładane są kary porządkowe za niestosowanie się do zaleceń.

Pracowników, którzy odmawiają stosowania obowiązkowych środków ochrony, należy ponownie zapoznać z kartą oceny ryzyka zawodowego oraz instrukcjami bhp urządzeń, na których pracują. Warto też pamiętać, że kierowanie wniosków o ukaranie tylko szeregowych pracowników jest mało skutecznym rozwiązaniem – dobrze jest zaangażować też pracowników odpowiedzialnych za nadzór, gdyż taki sposób postępowania przynosi najszybszy i najskuteczniejszy efekt.