Poleć znajomemu

Inspektor pracy rozpoczyna kontrolę od okazania legitymacji służbowej i upoważnienia

Ostatnio pojawiły się doniesienia o próbach podszywania się pod inspektorów pracy w celu wyłudzenia pieniędzy od przedsiębiorców. Warto mieć to na uwadze i przypomnieć najważniejsze zasady prowadzenia kontroli przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

Kontrolę może prowadzić inspektor wskazany w upoważnieniu, które przedstawia w czasie kontroli pracodawcy lub osobie upoważnionej do jego reprezentowania wraz z legitymacją służbową.

Możliwe jest prowadzenie kontroli jedynie na podstawie legitymacji służbowej. Może mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy wskazują na to szczególne okoliczności np. istnieje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników albo istnieje podejrzenie popełnienia wykroczeń z zakresu prawa pracy. Nie oznacza to jednak, że upoważnienie w tym przypadku nie jest w ogóle potrzebne. Inspektor musi je również przedstawić, ale może to zrobić w terminie do 7 dni od rozpoczęcia kontroli.

Tylko mandaty kredytowane

Zasadniczo inspektorzy pracy nie wystawiają mandatów gotówkowych. Wyjątkowo mogą je dostać jedynie sprawcy wykroczeń, którzy nie posiadają stałego miejsca zamieszkania na terytorium RP.

Mandat kredytowany wydawany jest ukaranemu za potwierdzeniem odbioru i z tą chwilą staje się prawomocny. Mandat powinien zawierać pouczenie o obowiązku uiszczenia grzywny w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu oraz o skutkach nieuiszczenia grzywny w terminie.

Jeżeli sprawca wykroczenia odmówi przyjęcia mandatu (a ma do tego prawo) inspektor pracy występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie.

W razie wątpliwości należy dzwonić

W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do wiarygodności osób prowadzących kontrolę, w celu weryfikacji należy skontaktować się telefonicznie z Okręgowymi Inspektoratami Pracy.

Wszelkie przypadki podszywania się pod pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, z uwagi na podejrzenie popełnienia przestępstwa, należy bezzwłocznie zgłaszać organom ścigania.