Poleć znajomemu

Montaż rusztowania warszawskiego

Rusztowanie warszawskie powinno być użytkowane zgodnie z jego dokumentacją techniczno-ruchową i obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Zgodnie z § 109 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań powinny posiadać wymagane uprawnienia (montażysty). Użytkowanie rusztowania warszawskiego jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę, która powinna się legitymować uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Odbiór rusztowania potwierdza się w protokole odbioru technicznego.

Wymogi dotyczące rusztowania warszawskiego

Rusztowanie warszawskie powinno:

  • posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów,
  • posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń,
  • zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy,
  • zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku,
  • posiadać poręcz ochronną,
  • posiadać piony komunikacyjne.

Wysokość rusztowania i organizacja komunikacji

Szczegóły dotyczące budowy rusztowania warszawskiego (np. maksymalna wysokość rusztowania, organizacja komunikacji) są zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej wydawanej przez producenta danego rusztowania.

Przeważnie rusztowania te można budować do maksymalnej wysokości 15 m (w zależności od strefy obciążenia wiatrem, typu terenu itp.). Ze względu na wysokość rusztowanie powinno być kotwione do ściany lub odciągami linowymi (liczbę kotwień w zależności od wysokości rusztowania szczegółowo określa dokumentacja producenta). Do komunikacji w rusztowaniu warszawskim wykorzystywana jest drabinka (element składowy rusztowania) zawieszona na poziomych belkach ram, montowana wewnątrz rusztowania, po której pracownik powinien poruszać się w celu wejścia na pomost roboczy rusztowania.