Poleć znajomemu

Nowe przepisy dotyczące dofinansowania przez ZUS projektów na poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy zatwierdzone przez Prezydenta

Nowe przepisy dotyczące dofinansowania przez ZUS projektów na poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy zatwierdzone przez Prezydenta

Prezydent podpisał 15 listopada 2017 r. nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zatem od nowego roku zaczną obowiązywać nowe procedury w zakresie dofinansowania przez ZUS projektów na rzecz poprawy warunków pracy. Teraz wnioski o dofinansowane przyjmowane będą w drodze konkursu tylko raz w roku. Nowe przepisy jasno regulują cały proces przyznawania dofinansowania z ZUS.

Zatwierdzone przez Prezydenta zmiany do ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych normują tryb i zasady dofinansowania działalności związanej z zapobieganiem wypadkom i chorobom zawodowym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Tak, jak dotychczas ZUS będzie przyznawał dofinasowanie na działania mające poprawić bezpieczeństwo pracy, jednak zmieni się procedura przyjmowania wniosków i ich rozpatrywanie. W ustawie określono zasady konkursu o dofinansowanie dla płatników składek. Konkurs ogłaszany będzie przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych raz w roku.

Wysokość dofinansowania projektów na poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy

Ustawa określa ponadto maksymalną wysokość udzielanego dofinansowania projektu przez ZUS. Ma ona być uzależniona od liczby osób, za które płatnik składek opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Udział procentowy wysokości dofinansowania w przypadku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za:

1)    od 1 do 9 osób – wynosi do 90% szacowanej wartości projektu;

2)    od 10 do 49 osób – wynosi do 80% szacowanej wartości projektu;

3)    od 50 do 249 osób – wynosi do 60% szacowanej wartości projektu;

4)    od 250 osób – wynosi do 20% szacowanej wartości projektu.

Szacowaną wartość projektu określał będzie płatnik składek we wniosku o dofinansowanie projektu.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

Zgodnie z ustawą, o dofinansowanie w ramach konkursu może ubiegać się płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

1)    nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;

2)    nie zalega z opłacaniem podatków;

3)    nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Ważne

Płatnik składek może ubiegać się o dofinansowanie projektu więcej niż jeden raz, przy czym o kolejne dofinansowanie może ubiegać się po 3 latach od dnia wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych całości ostatniego dofinansowania.

Podmioty decydujące o przyznaniu dofinansowania

Ponadto, wprowadzane, popisaną przez Prezydenta ustawą, zmiany dotyczą również usankcjonowania roli eksperta, która została powierzona Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy – Państwowemu Instytutowi Badawczemu.

Oceny formalnej wniosku, według zasad wskazanych w ustawie, będzie dokonywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast oceny merytorycznej projektu, również według zasad wskazanych w ustawie, dokonają eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy – a dokładnie jego eksperci – będzie przeprowadzał:

1)        ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie;

2)        kontrolę projektu w trakcie jego realizacji;

3)        kontrolę projektu po jego zakończeniu;

4)        kontrolę trwałości projektu.

Ustawa wskazuje, a także nowe zasady ustala tryb odwołania przez płatnika składek do Komisji Odwoławczej powołanej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Powyższe zmiany do ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1773) wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Miejmy nadzieję, że wprowadzana zmiana pozwoli na realizację większej liczby projektów oraz odblokuje zastopowane w lutym tego roku przyjmowanie wniosków o dofinansowanie z uwagi na brak funduszy na realizację projektów.

Autor: 

Kinga Grodzicka-Lisek

prawnik specjalizujący się w prawie pracy i bhp