Poleć znajomemu

Nowe przepisy odmłodzą kadrę maszynistów?

W środę, 8 maja, posłowie sejmowej komisji infrastruktury przyjęli projekt zmian w ustawie o transporcie kolejowym, mający dostosować polskie przepisy do prawa unijnego. Oznacza to, że zmienią się zasady wydawania uprawnień maszynistom.

Kolej boryka się z problemem niedoboru maszynistów, których – w obliczu narastającej luki pokoleniowej – trzeba będzie w najbliższych latach przeszkolić co najmniej 3 tys. Projekt ma za zadanie usprawnienie procedury przyznawania uprawnień, tak by zwiększyć zainteresowanie pracą na tym stanowisku, a jednocześnie umożliwić osobom już pracującym płynne przejście na nowy system.

W rozporządzeniu określono wymagania zdrowotne, których spełnienie będzie warunkowało możliwość dopuszczenia maszynisty do prowadzenia pojazdu kolejowego. Uregulowano ponadto kwestie sposobu oceny przez lekarza uprawnionego zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności. Wskazano ponadto zakres badań, które powinny zostać wykonane w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej tych osób. Rozporządzenie określa tryb wydawania orzeczenia lekarskiego oraz zawiera odpowiedni wzór orzeczenia lekarskiego.

W uzasadnieniu czytamy też, że nowe regulacje nie spowodują wzrostu kosztów działalności przewoźników kolejowych. Wynika to z faktu, że zarządcy infrastruktury obecnie również są zobowiązani do pokrywania kosztów badań lekarskich i psychologicznych, kierowania na te badania oraz przechowywania orzeczeń lekarskich.

Autor: 

Marcin Śpiewakowski

Słowa kluczowe:
transport kolejowy