Poleć znajomemu

Nowe wyzwanie – jak poprawić stan bhp w europejskich mikro i małych przedsiębiorstwach?

Nowe wyzwanie – jak poprawić stan bhp w europejskich mikro i małych przedsiębiorstwach?

Europejskie mikro i małe przedsiębiorstwa są najbardziej narażone na wypadki w pracy i choroby zawodowe. Wynika tak z badań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Aby zmienić ten stan rzeczy, EU-OSHA uruchomiła projekt służący rozpoznaniu czynników skuteczności polityk, strategii i praktycznych rozwiązań. Pierwsza debata na ten temat dziś w Brukseli.

Według badania ESENER-2 Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) 30% mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw nie prowadzi regularnie ocen ryzyka, w porównaniu z jedynie 3% przedsiębiorstw zatrudniających 250 lub więcej pracowników. Spośród mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, które nie prowadzą ocen ryzyka, ponad 80% jest zdania, że »ryzyko i zagrożenia są już znane« lub że »nie występują poważniejsze problemy«” – mówi Dyrektor EU-OSHA dr Christa Sedlatschek

28 czerwca 2016 r. w Brukseli EU-OSHA zorganizowała seminarium: „Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa w Europie: Jak możemy zapewnić, że będą one bezpiecznymi, zdrowymi i wydajnymi miejscami pracy?”. Do udziału w seminarium zostali przedstawicie Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, partnerzy społeczni oraz eksperci. Głównym tematem dyskusje są metody  zapewniania zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu milionów Europejczyków, którzy pracują w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach.

Ważne

Mimo że mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa stanowią prawie 99% ogółu europejskich przedsiębiorstw i zatrudniają prawie 50% europejskiego zasobu pracowników, znaczna ich część nie stosuje odpowiednich rozwiązań BHP, a tym samym bezpieczeństwo i zdrowie ich pracowników są często słabo chronione.

Według danych Eurostatu w latach 2008-2012 śmiertelne wypadki występowały najczęściej w przedsiębiorstwach zatrudniających mniej niż 50 pracowników. Również inne badania oraz literatura wskazują na niezadowalający stan bhp i złe warunki pracy w mikro i małych przedsiębiorstwach.

Zrodziło się zatem pytanie na gruncie europejskim – „Dlaczego zarządzanie BHP jest dla tych przedsiębiorstw takim wyzwaniem?”. Według sprawozdania EU-OSHA składa się na ten problem kilka czynników, m.in.:

  • niski poziom inwestycji w infrastrukturę BHP w mikro i małych przedsiębiorstwach;
  • ograniczona wiedza właścicieli-zarządzających w zakresie BHP;
  • brak nadzoru i niewłaściwe zarządzanie przez właścicieli; oraz
  • samo podejście i priorytety właścicieli i zarządzających – z uwagi na ograniczone zasoby i kwestie dotyczące ekonomicznego przetrwania firmy, problematyka BHP schodzi na drugi a może i trzeci plan.

Trzeba podkreślić, że duży wpływ na stan bhp w małych i mikro przedsiębiorstwach ma właśnie niewiedza ich właścicieli. Nie mają oni bowiem pojęcia o skuteczności strategii i interwencji BHP podejmowanych na rzecz ich przedsiębiorstw.

EU-OSHA  jest inicjatorem wielu programów oraz narzędzi, których celem jest pomoc przedsiębiorstwom w pokonywaniu powyższych barier. Przykładem może być opracowane przez EU-OSHA internetowe narzędzie do oceny ryzyka (OiRA) . Jest ono przeznaczone właśnie dla mikro i małych przedsiębiorstw. Narzędzie to jest bezpłatne, dostępne w internecie i łatwe w użyciu oraz zapewnia etapowe podejście do oceny ryzyka. Równie pomocne mogą być e-przewodniki stworzone równocześnie w ramach kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję!”  i „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”  zawierają wiele informacji i porad dotyczących zarządzania BHP w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw.