Poleć znajomemu

O bezpieczeństwie pracy w polskim górnictwie

O bezpieczeństwie pracy w polskim górnictwie

W zeszłym tygodniu w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się 40. posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie. Wśród tematów spotkania znalazła się również kwestia stanu bezpieczeństwa w polskim górnictwie w 2016 r. oraz w pierwszej połowie roku bieżącego. Omówiony został również temat nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie realizacji szkoleń załóg górniczych.

20 czerwca br. członkowie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie, reprezentujący przedsiębiorstwa górnicze, omówili podejmowane w spółkach górniczych działania zmierzające do ograniczenia udziału czynnika ludzkiego w powstawaniu zdarzeń wypadkowych.. 

Natomiast, przedstawiciele KGHM Polska Miedź S.A. zaprezentowali systemowe rozwiązania w odniesieniu do prognozowania i zwalczania stanu zagrożenia tąpaniami w swoich zakładach.

Poruszono również kwestię wdrożonych działań, zapewniających skuteczną realizację wniosków Komisji powoływanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dla zbadania przyczyn i okoliczności katastrof w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, mających na celu eliminację powielania błędów i nieprawidłowości formułowanych po tych zdarzeniach.

Obrady zakończono uchwałą, przedłożoną Prezesowi WUG, w której Komisja między innymi zobligowała przedsiębiorców do przeprowadzania szkoleń w zakładach górniczych w zakresie wchodzących w życie z dniem 1 lipca br. nowych rozporządzeń, wydanych na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze, podniesienia merytorycznej jakości szkoleń załóg górniczych, a także podtrzymania działań, ukierunkowanych na wykluczenie powtarzania nieprawidłowych zachowań, wskazywanych jako przyczyny zaistniałych katastrof górniczych.

Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa WUG. Do jej zadań należy przygotowywanie i przedkładanie Prezesowi WUG opinii dotyczących stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie.