Poleć znajomemu

Obowiązki z zakresu bhp kierownika i pracownika tymczasowego

Obowiązków związanych z zapewnieniem bhp pracownikowi tymczasowemu spoczywają nie tylko na pracodawcy użytkowniku. Również kierownicy pracowników tymczasowych są obciążeni określonymi zadaniami. Pamiętajmy też, że i pracownik tymczasowy ma pewne obowiązki…

Osoby, które kierują pracownikami tymczasowymi powinny:

 • organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej i ich stosowanie przez pracowników tymczasowych zgodnie z przeznaczeniem,

 • organizować, przygotowywać i prowadzić pracę uwzględniając zabezpieczenie przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi oraz innymi schorzeniami związanymi z warunkami środowiska pracy,

 • dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy oraz wyposażenia technicznego, a także sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

 • egzekwować przestrzeganie przez pracowników tymczasowych przepisów i zasad bhp,

 • zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad takimi pracownikami.

Pracownik tymczasowy musi wykonywać powierzone mu zadania sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń osób nim kierujących. Do jego obowiązków należy przede wszystkim:

 • przestrzeganie regulaminów i ustalonego porządku w zakładzie pracy,

 • przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych w firmie,

 • dbanie o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek w miejscu pracy,

 • stosowanie środków ochrony zbiorowej, a także używanie przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

 • poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowanie się do wskazań lekarskich,

 • niezwłoczne zawiadomienie osoby kierującej pracownikami tymczasowymi o zauważonym w firmie wypadku lub zagrożeniu życia bądź zdrowia ludzkiego i ostrzeżenie współpracowników, a także innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,

 • współdziałanie z pracodawcą użytkownikiem i osobami kierującymi w wypełnianiu ich obowiązków dotyczących bhp.

Jacek Krajewski

Okręgowy Inspektorat Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi