Poleć znajomemu

Ograniczenia dotyczące stosowania lub wprowadzania do obrotu substancji chemicznych

19 listopada weszły w życie przepisy wyłączające stosowanie ograniczeń, wyszczególnionych w załączniku XVII do rozporządzenia nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (Dz.Urz. UE L 396 z 30 grudnia 2006 r., str. 1, ze zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1907/2006”.

Zgodnie z nowymi przepisami:

  • Ograniczeń dotyczących stosowania lub wprowadzania do obrotu substancji lub mieszanin zawierających węglany ołowiu, o których mowa w pkt 16 załącznika XVII do nr 1907/2006, nie stosuje się do prac restauratorskich i konserwatorskich w odniesieniu do dzieł sztuki oraz budynków zabytkowych lub ich wnętrz, jeżeli zastosowanie do tych celów farb niezawierających tych substancji lub mieszanin nie jest możliwe.

  • Ograniczeń dotyczących stosowania lub wprowadzania do obrotu substancji lub mieszanin zawierających siarczany (VI) ołowiu, o których mowa w pkt 17 załącznika XVII do rozporządzenia nr 1907/2006, nie stosuje się do prac restauratorskich i konserwatorskich w odniesieniu do dzieł sztuki oraz budynków zabytkowych lub ich wnętrz, jeżeli zastosowanie do tych celów farb niezawierających tych substancji lub mieszanin nie jest możliwe.

  • Ograniczeń dotyczących wprowadzania do obrotu substancji lub mieszanin zawierających azot w postaci azotanu amonu, o którym mowa w pkt 58 ppkt 2 załącznika XVII do rozporządzenia nr 1907/2006, nie stosuje się do substancji i mieszanin zawierających do 20% masowo azotu w postaci azotanu amonu wprowadzanych do obrotu do dnia 1 lipca 2014 r.

  • Ograniczeń dotyczących wprowadzania do obrotu i stosowania produktów do usuwania farb zawierających dichlorometan, o których mowa w pkt 59 ppkt 1 załącznika XVII do rozporządzenia nr 1907/2006, nie stosuje się w odniesieniu do usuwania farb poza obiektami przemysłowymi z:

1) elementów i konstrukcji metalowych i budowlanych,

2) statków i elementów metalowych w stoczniach remontowych,

3) zbiorników,

4) wagonów

przez użytkowników profesjonalnych, o których mowa w pkt 59 ppkt 1 lit. c (i) załącznika XVII do rozporządzenia nr 1907/2006, posiadających aktualne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wstępnego na stanowisku pracy lub okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzonego w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 2375 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), w zakresie określonym w pkt 59 ppkt 3 załącznika XVII do rozporządzenia nr 1907/2006.

Podstawa prawna 

Rozporządzenie ministra gospodarki z 10 października 2013 r. w sprawie stosowania ograniczeń wyszczególnionych w załączniku XVII do rozporządzenia nr 1907/2006 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1314)

Słowa kluczowe:
substancje chemiczne