Poleć znajomemu

Pobicie pracownika w przebieralni jest wypadkiem przy pracy

Pobicie pracownika w przebieralni jest wypadkiem przy pracy


Sąd Najwyższy orzekł, że pobicie pracownika przez innego zatrudnionego w szatni przed przystąpieniem do pracy należy uznać za wypadek przy pracy.


Podczas ostrej wymiany zdań w łaźni górniczej mającej miejsce przed rozpoczęciem pracy jeden pracownik uderzył drugiego głową w twarz. Poszkodowany doznał złamania kości nosowej z przemieszczeniem, a także złamania korony fragmentów zębów. Ustalono, że nie był to wypadek przy pracy.

Sprawa trafiła do sądu, który uznał odwołanie poszkodowanego za bezpodstawne. Sąd podkreślił, że wypadkiem jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych. Zdaniem sądu w rozpatrywanej sprawie zdarzenie nie miało związku z pracą lub wykonywaniem zwykłych czynności pracowniczych.

Poszkodowany odwołał się do sądu apelacyjnego. Sąd ten opierając się na wyroku SN z 17 czerwca 2006 r., I UK 28/06 (niepublikowany), zgodnie z którym nagłe zdarzenie powodujące uraz lub śmierć pracownika może nastąpić w dowolnym czasie i miejscu, pod warunkiem że pozostaje w związku z wykonywaniem czynności pracowniczych przez osobę, która wypadkowi uległa ocenił, że tak rozumiane przesłanki uznania zdarzenia za wypadek przy pracy zostały w rozpoznawanej sprawie spełnione. Jako argument sąd podał, iż w momencie zdarzenia poszkodowany przebywał na terenie zakładu pracy przygotowując się do jej podjęcia, a jego obecność w tym miejscu nie była przypadkowa. Dodatkowo między nim a sprawcą pobicia istniał konflikt, który pozostawał w związku z pracą.

W konsekwencji sąd apelacyjny nakazał sprostowanie protokołu i uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy.

Firma wniosła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Ten w wyroku z 8 listopada 2012 r., sygn. akt. II PK 80/12 uznał, że zachowanie pracownika nie ma żadnego znaczenia przy ustalaniu, czy pobicie traktować jako wypadek przy pracy. Nie jest też kwestionowane w orzecznictwie, że pobicie zatrudnionego podczas wykonywania przez niego zwykłych czynności pracowniczych (także w przebieralni czy łaźni) wystarczy do uznania, że zdarzenie miało związek z pracą.