Poleć znajomemu

Pracownik najczęściej ulega wypadkowi w pierwszym roku pracy

9 lipca Rada Ochrony Pracy pozytywnie oceniała sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy za rok ubiegły. Zaleciła m.in. zintensyfikowanie działań informacyjnych i prewencyjnych skierowanych do pracowników w pierwszym roku ich pracy na danym stanowisku.

Zdaniem ROP, dla skutecznej prewencji wypadkowej należy także nasilić działania informacyjne dotyczące postępowania powypadkowego w celu właściwego ustalania przyczyn wypadków przy pracy. Niezbędne jest ujednolicenie systemów zbierania informacji o wypadkach przy pracy gromadzonych obecnie niezależnie przez Główny Urząd Statystyczny i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także PIP i Wyższy Urząd Górniczy. Należy wzmocnić kontrolę prawidłowości wnioskowania o naliczanie składki na ubezpieczenie wypadkowe oraz rozważyć udoskonalenie tego systemu z uwzględnieniem specyfiki mikroprzedsiębiorstw.

ROP widzi potrzebę uwzględnienia w ustawie o zamówieniach publicznych wyraźnego kryterium dotyczącego zapewnienia bhp oraz prawnej ochrony stosunku pracy, a także eliminowania różnych form zatrudnienia w tym samym miejscu pracy w odniesieniu do prac związanych z dużym ryzykiem wypadku lub choroby zawodowej. Opowiada się za kontynuowaniem przez inspekcję pracy – we współpracy z partnerami społecznymi – kampanii promocyjno-informacyjnych dotyczących kształtowania odpowiednich warunków pracy.

Na posiedzeniu przedstawione zostało również opracowanie „Zatrudnianie i bezpieczeństwo pracy pracowników młodocianych”. Wynika z niego, iż analiza kilkuletnich wyników kontroli PIP w zakresie zatrudniania i szczególnej ochrony zdrowia pracowników młodocianych wskazuje przede wszystkim na nierealizowanie przez pracodawców obowiązków formalnych, mających jednakże niebagatelny wpływ na kwestie bezpieczeństwa.

Inspektorzy pracy stwierdzają najczęściej u kontrolowanych:

  • nieprowadzenie ewidencji czasu pracy przy pracach wzbronionych, a dozwolonych młodocianym w zakresie przygotowania zawodowego,

  • brak wykazów stanowisk i rodzajów prac dozwolonych dla celów przygotowania zawodowego,

  • brak wykazów stanowisk pracy i prac wzbronionych,

  • dopuszczanie młodocianych do pracy bez wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, a także bez szkolenia wstępnego w zakresie bhp.

Pozytywne jest natomiast, że jedynie u niewielkiego odsetka pracodawców stwierdza się naruszenia przepisów o czasie pracy i wypłacaniu młodocianym wynagrodzeń i innych świadczeń.

Słowa kluczowe:
BHPwypadki przy pracy