Poleć znajomemu

Przy obsłudze maszyn roboczych nie wystarczy samo orzeczenie lekarskie

Pracownicy odpowiedzialni za wykonywanie robót ziemnych przy użyciu maszyn muszą wziąć udział w szkoleniu zakończonym sprawdzianem przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (IMBiGS).

IMBiGS zajmuje się nie tylko przeprowadzaniem szkoleń, ale również potwierdza spełnienie wymagań, opracowuje programy szkoleniowe oraz prowadzi listę wydawanych świadectw i wpisów do książki operatora. Warto pamiętać, że szkolenia w zakresie obsługi maszyn roboczych może prowadzić nie tylko Instytut, ale też inne podmioty, które spełniają następujące warunki:

  • posiadają warunki lokalowe do prowadzenia wykładów, w tym park maszynowy wraz z placem manewrowym;

  • spełniają warunki socjalne;

  • dysponują kadrą wykładowców oraz wyposażeniem dydaktycznym;

  • realizują opracowany przez IMBiGS program szkolenia.

Szkolenie w zakresie obsługi maszyn roboczych obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna obejmuje zagadnienia z zakresu dokumentacji technicznej maszyn roboczych, bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn roboczych, technologii wykonywania robót ziemnych, użytkowania i obsługi maszyn roboczych. Część praktyczna szkolenia obejmuje naukę eksploatacji maszyn roboczych w różnych warunkach terenowych i technologicznych. Osoba, która uzyskała pozytywny wynik sprawdzianu otrzymuje świadectwo oraz uzyskuje wpis do książki operatora.

Obowiązek szkolenia obejmuje m.in. pracowników obsługujących piły mechaniczne do ścinania drzew – muszą oni odbyć szkolenie z zakresu eksploatacji różnego rodzaju pił mechanicznych w zróżnicowanych warunkach terenowych – a także operatorów koparek, spycharek, zgniatarek, równiarek i podobnych maszyn.

Autor: 

Jan M. Pióro
specjalista w zakresie prawa pracy,
biegły sądowy w dziedzinie bhp
przy Sądzie Okręgowym w Warszawie