Poleć znajomemu

Rozszerzenia działalności też nie trzeba zgłaszać

Rozszerzenia działalności też nie trzeba zgłaszać


Od 17 stycznia 2013 r. pracodawca rozpoczynający działalność nie musi już zawiadamiać na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwego państwowego inspektora sanitarnego Państwowej Inspekcji Sanitarnej o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Nie musi również dokonywać takiego zgłoszenia, gdy jedynie rozszerza swoją działalność poprzez wybudowanie nowego działu w zakładzie pracy.


Do 17 stycznia 2013 r. na podstawie art. 209 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.) pracodawca, który rozpoczynał działalność był obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego inspektora sanitarnego o:

  • miejscu działalności,
  • rodzaju działalności,
  • zakresie działalności.

Ponadto, taki sam obowiązek spoczywał na pracodawcy w przypadku zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, a w szczególności zmiany technologii lub profilu produkcji, jeśli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników. Obowiązki te zostały zniesione na podstawie ustawy z 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
Podstawa prawna 


art. 1 ustawy z 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 2).

Autor: 


Tomasz Zwolak
prawnik, specjalista w zakresie
prawa pracy