Poleć znajomemu

Rząd chce poprawić bezpieczeństwo na kolei


Wzmocnienie zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz zmiany w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych przez maszynistów, mające na celu wyeliminowanie wypadkowości na kolei - przewiduje przyjęta przez rząd nowelizacja ustawy o transporcie drogowym. Projekt nowelizacji to zarówno efekt kilku ostatnich wypadków kolejowych, jak i konieczność dostosowania polskiego prawa do wymogów UE.


Rządowy projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym w szczegółowy sposób reguluje zasady szkolenia maszynistów. Nowelizacja zawiera upoważnienie do wydania rozporządzenia, które określi szczegółowy program i czas szkolenia kandydatów na maszynistów, warunki zdrowotne, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o uprawnienia do prowadzania pojazdów kolejowych, a także zasady doskonalenia zawodowego maszynistów.


Zgodnie z prawem Unii Europejskiej, projekt nowelizacji ustawy określa ponadto standardy funkcjonowania ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz uznawania ośrodków z innych państw członkowskich UE. W założeniu rozwiązania te mają zwiększyć zainteresowanie kształceniem w zawodach związanych z transportem kolejowym.


Osoby, które legitymują się odpowiednim wykształceniem kierunkowym, będą mogły przystępować do egzaminu w celu uzyskania licencji maszynisty bez konieczności wcześniejszego ukończenia szkolenia teoretycznego. Projekt określa harmonogram przechodzenia do nowego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych dla maszynistów, którzy nabyli uprawnienia na podstawie dotychczasowych przepisów prawa krajowego, a także dla kandydatów na maszynistów, którzy realizują dotychczasowy cykl szkolenia.


Projekt reguluje także kwestie związane z ujednoliceniem standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Minister Transportu będzie przygotowywał w rozporządzeniu wytyczne dotyczących najważniejszych procedur bezpieczeństwa ruchu kolejowego, związanych przede wszystkim z pracą personelu kolejowego, eksploatacją pojazdów kolejowych oraz urządzeń zapewniających bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Zgodnie z przyjętą w projekcie nowelizacji ustawy koncepcją, warunkiem dopuszczenia przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury do wykonywania działalności na sieci kolejowej w Polsce będzie stosowanie wzorcowych instrukcji i wytycznych wydawanych przez prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. W praktyce umożliwi to upowszechnienie spójnych i jednolitych zasad obowiązujących przy przewozach koleją.


Kolejnym celem nowelizacji ustawy jest wyeliminowanie niektórych praktyk związanych z pracą maszynistów. Chodzi o te praktyki, które mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Nowelizacja wprowadza mechanizmy monitorowania czasu pracy maszynistów i przewiduje nakładanie kar w przypadku występowania nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu ruchu kolejowego. W związku z tym, prezes Urzędu Transportu Kolejowego otrzyma nowe uprawnienia, które umożliwiają egzekwowanie od maszynistów oświadczeń zawierających szczegółowe informacje na temat czasu pracy, a także ewentualnego świadczenia pracy na rzecz więcej niż jednego przewoźnika kolejowego. W nowelizacji określono także, że udostępnianie obsługi maszynistów będzie zastrzeżone wyłącznie dla przewoźników kolejowych, którzy posiadają ważny certyfikat bezpieczeństwa.


Omawiany projekt nowelizacji stanowi realizację jednego z dziesięciu punktów „Pakietu dla bezpieczeństwa na kolei”, ogłoszonego 31 maja 2012 r. przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.


Projektem nowelizacji zajmie się teraz Sejm.

Autor: 


Aneta Mościcka
dziennikarz, prawnik,
specjalista w zakresie prawa pracy