Poleć znajomemu

Skuteczne środki ochrony przy pracach na wysokości

Pracownicy, którzy wykonują prace na wysokości, muszą mieć zapewnioną odpowiednią ochronę przed upadkiem z wysokości. Pracodawca powinien, na potrzeby zapobiegania wypadkom przy pracy, w pierwszej kolejności stosować środki ochrony zbiorowej, a w przypadku kiedy pomimo ich zastosowania ryzyko nadal jest duże, wyposażyć pracowników w środki ochrony indywidualnej (śoi).

Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości często decyduje o życiu człowieka, powstrzymując jego spadanie z wysokości. O jego skuteczności działania przesądza przede wszystkim prawidłowy dobór ze względu na specyfikę pracy oraz użytkowanie zgodne z zaleceniami producenta. Warto również zwrócić uwagę na parametry techniczne sprzętu (np. wytrzymałość, zdolność amortyzacji itp.).

Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i pomostach należy zapewnić, aby drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed nieprzewidywalną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenia. Pomosty robocze, na których przebywają pracownicy, powinny mieć wystarczającą powierzchnię dla pracowników, narzędzi oraz niezbędnych materiałów. Podłoga tych pomostów powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu. W widocznym miejscu pomostu należy umieścić czytelne informacje o wielkości dopuszczalnego obciążenia.

Podczas prac, które są wykonywane na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego, a także na ruchomych podestach wiszących pracodawca zobowiązany jest w szczególności zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej oraz zadbać o właściwe ciągi komunikacyjne (dojścia) do stanowiska pracy. Ważne jest również, aby rusztowania były stabilne oraz wytrzymałe na przewidywane obciążenia, a ich użytkowanie poprzedzał wymagany przepisami odbiór techniczny. Podkreślić również należy, że rusztowania oraz podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone przepisami oraz zawarte w Polskich Normach.

Przy wykonywaniu prac na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, ich stabilność, wytrzymałość oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywalną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa.

Ponadto pracodawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, np.:

  1. szelki bezpieczeństwa wyposażone w zaczep piersiowy i zaczep grzbietowy, a także pas biodrowy do pracy w podparciu,

  2. linkę bezpieczeństwa z amortyzatorem,

  3. hełm ochronny,

  4. zaczepy taśmowe,

  5. zatrzaśniki różnych rozmiarów itp.

Autor: 

Mariusz Foremniak

specjalista ds. bhp,

wykładowca zagadnień prawnej ochrony pracy