Poleć znajomemu

Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo ucznia podczas dojazdu na praktyki

Jeśli uczniowie dojeżdżają na praktyki zawodowe samodzielnie, to szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które ewentualnie zaistnieją w czasie tego dojazdu. Rodzice (opiekunowie prawni) nie mają obowiązku sprawowania bezpośredniej opieki nad uczniem w czasie dojazdu na praktyki zawodowe.

Jeśli chodzi o kwestie szeroko rozumianego bezpieczeństwa nad uczniami, to należy wskazać, przede wszystkim, że system oświaty zapewnia w szczególności utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach. Szkoła jest kierowana przez dyrektora, który sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole. W szczególności dyrektor jest odpowiedzialny za zagwarantowanie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

Na dyrektorze spoczywa też obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce oraz bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę albo placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

Przerwy w zajęciach odbywają się natomiast pod nadzorem nauczycieli.

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za dziecko zarówno w czasie dojścia do szkoły, jak i w okresie dojazdu na praktyki zawodowe – jeśli dojazd ten nie jest organizowany przez szkołę.

Podstawa prawna 
Autor: 

Tomasz Zwolak

prawnik, specjalista w zakresie

prawa pracy