Poleć znajomemu

Termin na wniesienie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego

Przepisy nie określają terminu, w jakim poszkodowany w wypadku albo członkowie rodziny pracownika zmarłego wskutek wypadku mogą zgłosić uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym.

Poszkodowany lub członkowie rodziny zmarłego wskutek wypadku pracownika, po zapoznaniu z treścią protokołu powypadkowego, (ale przed jego zatwierdzeniem) mogą zasygnalizować zamiar skorzystania z prawa do zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do treści przedłożonego protokołu. Wtedy zespół powypadkowy powinien porozumieć się z nimi odnośnie terminu, w którym uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym zostaną przekazane zespołowi powypadkowemu.

Najlepiej by było, aby okres niezbędny do tego, aby osoba uprawniona mogła zapoznać się z treścią protokołu powypadkowego i zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole (oczywiście przed jego zatwierdzeniem) zespół powypadkowy uwzględnił w ramach 14 dniowego terminu na sporządzenie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Mając na względzie to, że wymieniony 14 dniowy termin jest terminem o charakterze instrukcyjnym, jego niedotrzymanie z powodu wydłużenia okresu niezbędnego dla zgłoszenia uwag i zastrzeżeń może być poczytane za uzasadnioną przyczynę opóźnienia ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku.

Nie ma przeszkód aby poszkodowany w wypadku zastrzegł np. 7-dniowy termin na wniesienie uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym.

Podstawa prawna 
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. nr 105, poz. 870).