Poleć znajomemu

Urządzenia NO niespełniające wymagań w zakresie budowy można eksploatować do 30 czerwca 2014 r.

Urządzenia NO to instalacje i urządzenia, w tym ramiona przeładunkowe, do napełniania i opróżniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, zbiorników transportowych dla towarów niebędących towarami niebezpiecznymi. Urządzenia takie eksploatowane przed 21 października 2006 r. i niespełniające wymagań w zakresie budowy, mogą być eksploatowane nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2014 r. na podstawie warunków technicznych ustalonych z TDT.

Wymagania dla urządzeń NO zawiera rozporządzenie ministra transportu z 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (Dz.U. nr 181, poz. 1335 ze zm.).

16 października wchodzi w życie nowelizacja powyższego rozporządzenia, która wydłuża okres eksploatacji urządzeń NO nie spełniających wymagań w zakresie budowy. Do tej pory graniczną datą był 20 października 2013 r. Termin ten został przesunięty na 30 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna 

Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 24 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1161)

Słowa kluczowe:
urządzenia ciśnieniowe