Poleć znajomemu

Wnioski Rady Ochrony Pracy z działań PIP w 2014 r.

Wnioski Rady Ochrony Pracy z działań PIP w 2014 r.

Na lipcowym posiedzeniu Rada Ochrony Pracy jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 r. pozytywnie oceniając działalność PIP w roku ubiegłym. Jednocześnie Rada zawnioskowała o przyznanie Państwowej Inspekcji Pracy większych środków finansowych, na rozwój i intensyfikację działań. Poznaj inne wnioski i postulaty ROP w zakresie działań PIP.

Na posiedzeniu 7 lipca br. Przewodniczący Zespołu ds. Prawno-Organizacyjnych, Zastępca przewodniczącej Rady Ochrony Pracy pana Zbigniew Żurek przedstawił stanowisko ROP na temat sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 r.

Podsumowanie najważniejszych działań PIP i ich efekty

Jak zaznaczył Przewodniczący inspektorzy PIP w 2014 r. przeprowadzili ponad 90 tys. kontroli u blisko 73 tys. pracodawców i innych podmiotów, na rzecz których pracę świadczyło ok. 4 mln osób. Ponad 50% skontrolowanych podmiotów stanowiły mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające nie więcej niż 9 pracowników.

Inspektorzy PIP podczas kontroli w 2014 r., wydali ponad 318 tys. decyzji związanych ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Większość z nich dotyczyła kwestii, związanych z przygotowaniem do pracy (takich jak szkolenia bhp, badania lekarskie, uprawnienia kwalifikacyjne), ze stanowiskami pracy oraz maszynami i urządzeniami technicznymi.

Ponadto, inspektorzy skierowali do pracodawców ponad 60 tys. wystąpień, zawierających łącznie ponad 280 tys. wniosków o usunięcie nieprawidłowości. Wnioski dotyczyły niewłaściwego stanu warunków pracy, m.in.: pomieszczeń pracy, urządzeń higienicznosanitarnych, wentylacji, oświetlenia.

Uwaga!

Inspektorzy PIP w 2014 r. nałożyli prawie 20 tys. grzywien na kwotę ponad 23 mln zł. Równolegle, do właściwych prokuratur skierowano 626 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które dotyczyły głównie udaremniania lub utrudniania inspektorom wykonywania czynności służbowych, złośliwego lub uporczywego naruszania praw pracowniczych, fałszowania dokumentów i poświadczania nieprawdy. W wyniku tych zawiadomień prokuratury wszczęły 188 postępowań, które obecnie są w toku, ponadto 168 postępowań umorzono, a do sądów skierowano 95 aktów oskarżenia.

W zeszłym roku pod szczególnym nadzorem PIP znalazły się zakłady przemysłowe o bardzo wysokim poziomie zagrożeń. Analizowano przyczyny i okoliczności zgłaszanych wypadków przy pracy. Na podstawie przeprowadzonych analiz wypadków przy pracy stwierdzono, że najczęściej wypadkowym ulegają pracownicy o krótkim (poniżej 1 roku) stażu pracy w danym zakładzie. Natomiast najwięcej wypadków śmiertelnych odnotowano w:

 • budownictwie,
 • przemyśle i 
 • górnictwie.

Działania proponowane przez ROP na podstawie sprawozdania

Rada Ochrony Pracy na podstawie analizy „Sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 r.” oraz dyskusji podczas plenarnego posiedzenia stwierdza, że należy:

 1. kompleksowo przeanalizować przyczyny utrzymującej się tendencji spadkowej liczby układów zbiorowych w Polsce;
 2. rozwijać zróżnicowane formy promocji bezpiecznych zachowań w środowisku pracy;
 3. rozwijać branżowe programy przeciwdziałania wypadkom przy pracy na wzór Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie;
 4. popularyzować w środkach masowego przekazu dobre praktyki w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 5. zintensyfikować kontrole przestrzegania przepisów o czasie pracy oraz jego ewidencjonowaniu – ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego oraz ochrony zdrowia;
 6. zintensyfikować monitorowanie legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce;
 7. podjąć skuteczniejsze działania zapobiegające utrudnianiu Państwowej Inspekcji Pracy wykonywania czynności służbowych;
 8. udoskonalić system postępowania powypadkowego w zakresie ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy;
 9. opracować system, który ujmie całościowo łączny czas pracy, świadczonej przez poszczególnych pracowników wielu podmiotom;
 10. podjąć bardziej zdecydowane działania wobec naruszających prawo agencji zatrudnienia;
 11. kontynuować działania kontrolne u pracodawców w odniesieniu do niewypłacania lub nieterminowego wypłacania wynagrodzeń;
 12. zintensyfikować działania na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy nowoprzyjętych pracowników;
 13. analizować koszty wypadków przy pracy biorąc pod uwagę zarówno koszty bezpośrednie, jak i koszty pośrednie, co wskaże wpływ opłacalności inwestycji w bezpieczeństwo i higienę pracy.

Rada Ochrony Pracy pozytywnie ocenia działalność Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 r.

Jednocześnie Rada wnioskuje o przyznanie Państwowej Inspekcji Pracy większych środków finansowych, które umożliwiłyby jej rozwój i intensyfikację działań”.

Op.red.