Poleć znajomemu

Wymiana doświadczeń i praktyki podczas Ogólnopolskiej Konferencji BHP

Wymiana doświadczeń i praktyki podczas Ogólnopolskiej Konferencji BHP

14 października 2015 r. w Łodzi odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” pod hasłem „Z kulturą do maszyny”. Wydarzenie promowało ochronę zdrowia w zakładach pracy i zapobieganie wypadkom przy pracy. Jej uczestnicy wymieniali się doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie motywowania pracowników do bezpiecznych zachowań. Zobacz, co jeszcze działo się na konferencji.

Ogólnopolska Konferencja „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” zgromadziła 250 przedsiębiorców, przedstawicieli załóg pracowniczych, związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy i pracowników służby bhp. Wydarzenie miało na celu promocję ochrony zdrowia w zakładach pracy i zapobieganie wypadkom przy pracy.

Otwarcia konferencji dokonali główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz i okręgowy inspektor pracy w Łodzi Andrzej Świderski. Pod czas konferencji odbyły się prelekcje dotyczące:

Wśród prelegentów byli przedstawiciele inspekcji pracy, przedsiębiorstw, Politechniki Łódzkiej i Urzędu Dozoru Technicznego.

Konferencja była również miejscem wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie motywowania pracowników do bezpiecznych zachowań. Uczestnicy wydarzenia mogli zasięgnąć informacji z zakresu prawa pracy.

Program dofinansowania przez ZUS

Dużym zainteresowaniem cieszył się także punkt informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym omawiano możliwości uzyskania przez przedsiębiorców dofinansowania inwestycji służących poprawie warunków i bezpieczeństwa pracy. O dofinansowanie ubiegać się mogą pracodawcy, którzy opłacają za pracowników składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Ważne

O dofinansowanie mogą biegać się również pracodawcy zatrudniający jedną osobę.

Wysokość dofinansowania zależna jest od wielkości firmy, tzn. zależna jest od liczby osób zatrudnionych, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe.

Dofinansowaniu podlegają projekty:

 • doradcze,
 • inwestycyjne,
 • inwestycyjno-doradcze.

Projekty doradcze dotyczą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy i związane są z oceną ryzyka zawodowego, wprowadzaniem procedur bezpiecznej pracy oraz planowaniem i monitorowaniem działań prewencyjnych w zakresie BHP. 

Natomiast projekty inwestycyjne dotyczą bezpieczeństwa technicznego i związane są z rozwojem, modyfikacją i usprawnieniem stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochrony indywidualnej.

Jak podkreśla ZUS program dofinansowania określa 12 obszarów technicznych, w ramach których mogą być realizowane projekty. Obszary te dotyczą:

 1. bezpieczeństwa instalacji technicznych, maszyn i urządzeń;
 2. optoelektronicznych, czułych na nacisk i in. urządzeń ochronnych oraz systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa;
 3. ekranów akustycznych, kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno–izolacyjnych, tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych;
 4. wyrobów i ustrojów przeciwdrganiowych;
 5. oświetlenia stanowisk i miejsc pracy; obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym;
 6. osłon i ekranów chroniących przed polami elektromagnetycznymi, neutralizatorów elektryczności statycznej;
 7. sprzętu i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości (z wyłączeniem rusztowań);
 8. urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze, urządzeń i elementów wentylacji nawiewnej oraz miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej, urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej;
 9. sprzętu i urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków;
 10. sprzętu i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne;
 11. środków ochrony indywidualnej;
 12. technicznych środków ochrony zbiorowej.

Warto zauważyć, że program ten cieszy się popularnością. Jak podaje ZUS do 31 lipca 2015 r. przyjął 1 546 wniosków, na łączną kwotę dofinansowania 132 060 018,56 zł. 

Opr. Red