Poleć znajomemu

Wysoka kara 10 tyś. za niedopełnienie obowiązków bhp

Wysoka kara 10 tyś. za niedopełnienie obowiązków bhp

Karę grzywny – 10 000 zł. – za niedopełnienie obowiązków zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy orzekł Sad Rejonowy w Poznaniu. Wniosek o ukaranie osoby odpowiedzialnej między innymi za niezabezpieczenie miejsca wypadku złożył Inspektora pracy po przeprowadzeniu kontroli w jednej z poznańskich firm. Jednak skala i lista przewinień względem bhp w tej firmie była zastraszająca.

Ignorowania przepisów i obowiązków bhp nie można tolerować, szczególnie chodzi tu przecież o zdrowie i życie pracowników. To wydźwięk kary nałożonej na osobę odpowiedzialną za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w pewnej poznańskiej firmie za nie dopełniła swoich obowiązków. W grudniu 2014 r. Sąd rejonowy w Poznaniu wyrokiem nakazowym, uznał osobę obwinioną za winną zarzucanych jej czynów i wymierzył karę grzywny w wysokości 10 000 zł.

19 lipca ub.r. w jednym z poznańskich zakładów doszło do wypadku przy pracy. Inspektor pracy po przeprowadzonej kontroli uznał, że osoba odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w tej firmie nie dopełniła swoich obowiązków. Według ustaleń inspektora osoba odpowiedzialna za bhp:

 • nie zabezpieczyła prawidłowo miejsca wypadku;
 • nie zabezpieczyła materiału ciętego w chwili wypadku przez poszkodowanego pracownika;
 • dopuściła pracownika do wykonywania pracy przy użyciu stołowej pilarki tarczowej, która nie była wyposażona m.in. w klin rozszczepiający, prowadnice materiału, osłonę piły tarczowej pod stołem, włącznik napędu.

Pracownik bhp nie przeprowadził kontroli stanu technicznego piły, nie dokonał oceny ryzyka zawodowego na wskazanym stanowisku ani na stanowisku operatora zespołu maszyn do produkcji mieszanek betonowych.

Po wypadku:

 • Nie przeprowadził badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy ani pomiarów natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy.
 • Nie zapewnił wydzielonej kabiny z miską ustępową przy pomieszczeniu z natryskami.
 • Nie zapewnił w szatni miejsc siedzących dla co najmniej 50% zatrudnionych na najliczniejszej zmianie.
 • Nie sporządził i nie wprowadził w życie programu działań organizacyjno-technicznych, mających na celu najskuteczniejsze zmniejszenie narażenia pracowników na hałas.
 • Nie opracował instrukcji bhp na stanowisku sztaplarki hydraulicznej znajdującej się w hali produkcji płyt strunobetonowych.
 • Nie wyznaczył i nie oznakował dróg transportowych i dróg dla pieszych na terenie zakładu.
 • Nie opracował zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych zgodnych z przepisami o ruchu drogowym.
 • Nie oznaczył rozdzielnic elektrycznych, znajdujących się w hali produkcji płyt strunobetonowych, schematami elektrycznymi połączeń oraz wartości zabezpieczeń.
 • Nie wyposażył również pomieszczeń warsztatu – ślusarni w oświetlenie naturalne.
 • Nie zabezpieczył osłoną miejsca, w którym taśma nabiega na bęben, zmieniając kierunek ruchu przy taśmociągu znajdującym się na zewnątrz hali produkcyjnej, będącego częścią linii HESS.

Dopuścił w hali produkcyjnej do eksploatacji zawiesia linowe czterocięgnowe, w których trzy haki nie posiadały zabezpieczenia gardzieli.

Za tak rażące naruszenia kara grzywny w wysokości 10 000 zł. z całą pewnością jest zasadna.