Poleć znajomemu

Zasady bezpiecznej pracy na stanowisku palacza

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym warto przypomnieć sobie, jakie kwalifikacje musi posiadać pracownik w zakresie obsługi urządzeń i instalacji u użytkowników eksploatujących urządzenia lub instalacje cieplne. Niewłaściwa ich obsługa i eksploatacja mogą doprowadzić do wielu niebezpiecznych sytuacji, w wyniku których może dojść do ciężkich i śmiertelnych wypadków.

Użytkownicy eksploatujący urządzenia lub instalacje cieplne o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 kW nie muszą posiadać kwalifikacji w zakresie ich obsługi. W pozostałych przypadkach są one potrzebne.

Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:

 • eksploatacji – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;
 • dozoru – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w pkt powyżej oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Powyższe prace dotyczą wykonywania czynności:

 • mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska – w zakresie obsługi;
 • związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci – w zakresie konserwacji;
 • związanych z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz remontami urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego – w zakresie remontów;
 • niezbędnych do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci – w zakresie montażu;
 • koniecznych do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci – w zakresie kontrolno-pomiarowym.

Posiadanie kwalifikacji jest potrzebne do eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne, m.in.:

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy
 • powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych wyżej.

Autor: Waldemar Klucha
specjalista ds. bezpieczeństwa pracy