Poleć znajomemu

Zasady transportu wózkiem jezdniowym z napędem silnikowym

Należy zwrócić uwagę na to, że podstawowe parametry techniczne wózka umieszczane są przez producenta wózka na tabliczce znamionowej i w dokumentacji wózka. To one w decydujący sposób określają warunki bezpiecznej eksploatacji wózka.

Ładunki transportowane wózkami należy tak rozmieścić i zamocować, aby zapewnić ich stabilność podczas:

  • przewożenia,
  • podnoszenia,
  • wstawiania
  • i opuszczania.

Masa ładunku przewożonego czy podnoszonego nie może przekraczać nośności czy udźwigu danego wózka określonych przez jego producenta. Masy te mają być ograniczane w sytuacjach złego stanu dróg (np. droga wyboista, błoto na placu), a także podczas pracy wózkiem na otwartej przestrzeni w okresie zimowym, gdy występuje niebezpieczeństwo gołoledzi.

Podczas przewożenia ładunków wózkami podnośnikowymi należy pamiętać o tym, że widły czy podest muszą być opuszczone możliwie nisko (ok. 30 cm od podłoża), a maszt powinien być przechylony w stronę operatora.

Transportowany ładunek ma być tak rozmieszczony, aby jego środek ciężkości znajdował się ok. 40 ÷ 60 cm od czoła wideł (przy takim ułożeniu wózek ma maksymalny udźwig określony w jego dokumentacji), a widły były obciążone równomiernie i rozmieszczone symetrycznie w stosunku do podłużnej osi wózka. Przesunięcie środka ciężkości ładunku w kierunku końców wideł powoduje konieczność zredukowania ciężaru zgodnie z wykresem dostarczonym przez producenta wózka i zamieszczonym na tabliczce wózka. Natomiast nierównomierne obciążenie wideł może być przyczyną braku stabilności wózka do groźby jego przewrócenia. Podobnie jest w sytuacji wózków naładownych (platformowych).

Przewożenie ładunku po pochyłościach (np. wjazd na rampę załadowczą) może odbywać się z zachowaniem wymogów określonych w instrukcji wózka, tzn. maksymalnego kąta pochylnia terenu, a ładunek na wózku naładownym (platformowym) powinien być zabezpieczony przed zsunięciem się. Wjazd na pochyłość wózkiem podnośnikowym powinien odbywać się widłami do przodu, a zjazd z pochyłości widłami do tyłu.

Ładunki wystające poza boczny obrys wózka mogą być nim transportowane wyłącznie po ich odpowiednim oznakowaniu, z zachowaniem wolnej przestrzeni o szerokości 30 cm po obu stronach ładunku liczonej od stałych elementów na trasie przejazdu. Jeżeli na trasie jazdy wózka mogą znajdować się piesi, wówczas szerokość wolnej przestrzeni powinna

wynosić 100 cm. Taka sama zasada obowiązuje podczas przewozu materiałów niewystających poza obrys wózka.

W sytuacjach konieczności przewożenia albo podnoszenia ładunków nietypowych czy niebezpiecznych lub przejazdu wózkiem w miejscach zbyt wąskich, niskich i innych stwarzających zagrożenia, należy wyznaczyć pracownika do kierowania ruchem na trasie przejazdu i wykonywania czynności ładunkowych.

Autor: Lesław Zieliński
były główny inżynier
zarządzania bezpieczeństwem
pracy, rejestrowany audytor
pomocniczy SZBP wg ISRS