Poleć znajomemu

Zmiana statutu Biura ds. Substancji Chemicznych

Zmiana statutu Biura ds. Substancji Chemicznych

Nowe rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych przygotowało Ministerstwo Zdrowia. Rozporządzenie to określa m.in. szczegółowe zadania Inspektora do spraw Substancji Chemicznych, organizację Biura do spraw Substancji Chemicznych. Na mocy projektowanego rozporządzenia zwiększy się zakres zadań Inspektora ds. Substancji Chemicznych. Poznaj projektowane zmiany.

Wydanie nowego rozporządzenia dotyczącego statutu Biura do spraw Substancji Chemicznych jest konieczne z uwagi na zmiany w ustawie z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1203). Zmiany ustawy nałożyły bowiem nowe zadania na Inspektora ds. Substancji Chemicznych. Projektując nowe rozporządzenie uwzględniono właśnie te nowe zadania.

W związku z tym w nowym rozporządzeniu w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych wprowadzono zmiany, w porównaniu do obecnie obowiązującego, w zakresie m.in.:

1)       uzupełnienia zadania Inspektora poprzez dodanie zadania polegającego na zapewnieniu wsparcia merytorycznego i technicznego dla członka Komitetu ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych; członka ww. Komitetu nominuje Minister Gospodarki, natomiast Biuro posiada odpowiednie zaplecze merytoryczne zapewniające wsparcie członka tego Komitetu zarówno pod względem merytorycznym jak i technicznym;

2)       uaktualniania informacji dotyczących organizacji międzynarodowych, z którymi Inspektor współpracuje w zakresie substancji i mieszanin. W ramach Międzyorganizacyjnego Programu Zarządzania Chemikaliami działa dziewięć organizacji, do których m.in. należą: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

3)      dodania zadania Inspektora ds. Substancji Chemicznych w zakresie upowszechniania wiedzy na temat szkodliwego oddziaływania substancji chemicznych i ich mieszanin na zdrowie człowieka i środowisko oraz wiedzy na temat zapobiegania takim oddziaływaniem w związku z nałożeniem tego zadania przez ustawę z 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. poz. 675).

Projektowane rozporządzenie zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych (Dz. U. poz. 384). Warto zaznaczyć, iż autorzy projektu postulują aby z uwagi na pilną potrzebę dostosowania przepisów wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Biura do przepisów obowiązujących uzasadnionym jest, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Autor: 

Kinga Grodzicka-Lisek