Poleć znajomemu

Zmienią się wymagania bhp przy niebezpiecznych energetycznych pracach eksploatacyjnych

Od 24 października wejdą w życie nowe regulacje w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Zgodnie z nimi, niebezpieczne prace eksploatacyjne w energetyce mają być prowadzone według jednoznacznie określonej kolejności. Przepisy te porządkują i dookreślają więcej szczegółowych wymagań bhp odnoszących się do niebezpiecznych energetycznych prac eksploatacyjnych.

Przy organizacji niebezpiecznych prac przy urządzeniach energetycznych w zakresie ich obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym będzie trzeba uwzględniać wymagania instrukcji eksploatacji.

Organizacja takich prac ma polegać na skoordynowaniu ich z ruchem urządzeń energetycznych. Chodzi tu przede wszystkim o:

 • ustalenie zakresu i kolejności czynności łączeniowych dotyczących przygotowania oraz likwidacji strefy pracy (gdy jest to konieczne z uwagi na bezpieczeństwo lub stosowaną technologię),

 • wydanie odpowiedniego zezwolenia (na przygotowanie, przekazanie i likwidację strefy pracy),

 • określenie kolejności wykonywania, przerwania, wznowienia lub zakończenia prac,

 • wydanie zezwolenia dotyczącego uruchomienia urządzeń, które w związku z wykonywaną przy nich pracą były wyłączone z ruchu.

Kolejnym etapem ma być bezpieczne przygotowanie i przekazanie strefy pracy, czyli działania polegające na:

 • pozyskaniu zezwolenia na czynności łączeniowe,

 • wyłączeniu z ruchu urządzeń, gdy wymaga tego technologia lub bezpieczeństwo, a także zabezpieczeniu ich przed przypadkowym uruchomieniem bądź innymi zagrożeniami,

 • użyciu obowiązkowych zabezpieczeń na wyłączonych urządzeniach i sprawdzeniu, czy usunięto takie czynniki stwarzające zagrożenie, jak napięcie, ciśnienie, woda, gaz oraz temperatura,

 • oznaczeniu strefy znakami lub tablicami bezpieczeństwa,

 • przekazaniu kierującemu zespołem pracowników informacji o zagrożeniach w samej strefie i jej najbliższym otoczeniu,

 • dopuszczeniu do pracy.

Następnie będzie można przejść do rozpoczęcia i wykonania pracy. Na tym etapie należy zapewnić:

 • dobranie odpowiednich osób do wykonania poleconej pracy,

 • skontrolowanie (przez kierownika zespołu) przygotowania strefy pracy i – w razie braku zastrzeżeń – przejęcie jej,

 • poinformowanie pracowników o zagrożeniach w strefie pracy i jej bezpośrednim sąsiedztwie, a także metodach bezpiecznej pracy,

 • egzekwowanie od pracowników używania odpowiednich ochron osobistych, ale także odzieży i obuwia roboczego oraz narzędzi i sprzętu,

 • bezpieczne wykonywanie pracy.

Natomiast zakończenie pracy i likwidacja jej strefy mają polegać na:

 • kontroli faktycznego skończenia pracy i usunięcia z jej strefy sprzętu oraz narzędzi,

 • opuszczeniu strefy przez pracowników,

 • usunięciu stosowanych środków ochronnych,

 • wydaniu informacji o końcu pracy i gotowości urządzeń lub instalacji do ruchu.

Z momentem wejścia w życie nowych przepisów przestanie obowiązywać rozporządzenie ministra gospodarki z 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80, poz. 912).

Podstawa prawna 

Rozporządzenie ministra gospodarki z 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 492).