Poleć znajomemu

Kogo zawiadomić o śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym wypadku w szkole?

Zarówno w publicznych, jak i niepublicznych szkołach i placówkach mogą mieć miejsce wypadki. W ich wyniku osobą poszkodowaną może być pracownik szkoły lub placówki, ale także osoby pozostające pod jej opieką. W przypadku osób pozostających pod opieką, postępowanie powypadkowe prowadzone jest w pierwszej kolejności na podstawie przepisów szczególnych. Inaczej niż w przypadku pracowników przedstawia się również kwestia zawiadomienia o wypadku instytucji zewnętrznych. Sprawdź, kogo trzeba zawiadomić.  

Problematyka wypadków w szkole unormowana jest w głównej mierze w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Jednak przywołane wyżej rozporządzenie nie jest jednym aktem, który reguluje kwestię wypadków w szkole, na co wyraźnie wskazuje treść § 52 tego rozporządzenia. Zgodnie z przywołanym przepisem, w sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy. Tym samym można przyjąć, że w kwestii:

  • oceny i
  • kwalifikacji

zdarzenia, w tym jego wstępnego klasyfikowania w kategoriach wypadku śmiertelnego, ciężkiego i zbiorowego, zastosowanie będą miały przepisy ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Kogo zawiadomić o wypadku ucznia a kogo o wypadku pracownika?

Postępowanie w przypadku wystąpienia wypadku osób pozostających pod opieką szkoły/placówki reguluje rozdział 4 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Zgodnie z § 40 pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku  niezwłocznie powinien zapewnić opiekę poszkodowanym, zapewniając udzielenie pierwszej pomocy oraz poprzez sprowadzenie fachowej pomocy medycznej.

Uwaga!

O każdym wypadku osób pozostających pod opieką szkoły należy zawiadomić:

  • rodziców,
  • pracownika służby bhp,
  • społecznego inspektora pracy,
  • organ prowadzący szkołę,
  • radę rodziców.

Wypadek w szkole może mieć różne konsekwencje. Może się zdarzyć wypadek ciężki, zbiorowy, a nawet śmiertelny – z udziałem zarówno osoby zatrudnionej, jak również osoby będącej pod opieką szkoły.

Uwaga!

W sytuacji gdy wypadek ciężki, zbiorowy lub śmiertelny dotyczy pracownika szkoły, wówczas należy zawiadomić:

  • właściwego okręgowego inspektora pracy oraz
  • prokuratora.

Natomiast w sytuacji gdy ciężki, zbiorowy lub śmiertelny wypadek dotyczy osób będących pod opieką szkoły, wówczas obowiązek zawiadomienia ograniczony jest do prokuratora oraz kuratora oświaty.

Tym samym z przepisów szczególnych, regulujących obowiązki powypadkowe, w przypadku gdy wypadkowi ulegnie osoba będąca pod opieką szkoły nie wynika obowiązek zawiadomienia okręgowego inspektora pracy – w sytuacji gdy wypadek można kwalifikować w kategoriach wypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego. Jak już wcześniej wspomniano w sprawach powypadkowych nieuregulowanych rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Uwzględniając fakt, iż obowiązek informacyjny względem instytucji zewnętrznych został uregulowany w rozporządzeniu, nie ma formalnych podstaw aby szkoła zawiadamiała okręgowego inspektora pracy – na podstawie ogólnych przepisów powypadkowych odnoszących się do wypadku ciężkiego zbiorowego lub śmiertelnego.

Fakt, iż szkoła nie ma bezpośredniego obowiązku prawnego zawiadamiać organów PIP po wypadku nie oznacza, że rodzice poszkodowanego dziecka (lub poszkodowanych dzieci w ramach wypadku zbiorowego) nie mają możliwości złożenia skargi do Państwowej Inspekcji Pracy w związku ze zdarzeniem. Należałoby wówczas w jej treści przykładowo podnieść zarzuty dotyczące przestrzegania zarówno przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach, jak również regulacji normujących problematykę bhp w relacjach pracowniczych. Osobną kwestią jest oczywiście rozpatrzenie takiej skargi przez PIP, w tym ewentualne wszczęcie postępowania kontrolnego w związku ze zdarzeniem.

Uwzględniając fakt, iż część inspektorów pracy, w wielu kwestiach dotyczących prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy uważa, że nie mają właściwego umocowania prawnego nie można wykluczyć, że skarga rodzica lub opiekuna dziecka zakończy się odmową wszczęcia postępowania kontrolnego w placówce. Wówczas kwestię właściwości lub niewłaściwości inspektora pracy do zbadania sprawy można przenieść stosownym pismem na forum Rady Ochrony Pracy.

Autor: 

Sebastian Kryczka

Prawnik, ekspert prawa pracy oraz ochrony jego przestrzegania

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się problematyką prawa pracy, jak również w zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Były pracownik merytoryczny Państwowej Inspekcji Pracy, jak również współpracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert współpracujący z największymi i najbardziej opiniotwórczymi podmiotami w kraju, zajmującymi się problematyką prawa pracy. Autor komentarza do kodeksu pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kilkunastu rozporządzeń wykonawczych do kodeksu pracy, jak również kilkuset publikacji poświęconych problematyce prawa pracy oraz bhp. Jako były pracownik PIP posiada bogate doświadczenie w zakresie między innymi poradnictwa, w ramach którego ocenia wątpliwości prawne przez pryzmat zarówno szeroko rozumianego prawa pracy ale i kompetencji kontrolno-nadzorczych inspektorów pracy.