Poleć znajomemu

Koordynator ds. bhp również ma prawo do urlopu wypoczynkowego

Niezależnie od pory roku, w praktyce może wystąpić sytuacja, w ramach której w jednym miejscu pracy wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców. Powyższe opcja, często niezbędna ze względów organizacyjnych, może okazać się kłopotliwa w sezonie urlopowym. Należy bowiem pamiętać, że powołany przez pracodawców koordynator ds. bhp również ma prawo do urlopu wypoczynkowego.

Bywają przypadki związane z koniecznością realizacji większych i bardziej złożonych przedsięwzięć, gdy zasoby kadrowe jednego pracodawcy okazują się być niewystarczające. Wówczas istnieje możliwość współdziałania, a w konsekwencji wykonywania pracy w jednym miejscu przez pracowników zatrudnionych przez kilku pracodawców. W przywołanym wyżej układzie organizacyjnym obowiązkiem pracodawców jest:

  • właściwa współpraca ze sobą,
  • ustalenie zasad współdziałania,
  • sprawna wymiana informacji oraz
  • wyznaczenie koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych we wspólnym miejscu pracy.

Przyjmuje się, że wyznaczony koordynator sprawujący nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wybierany jest spośród pracowników któregoś z pracodawców – mimo, iż nie wynika to bezpośrednio z przepisów Kodeksu pracy regulujących zasady współdziałania pracodawców.

Optymalnym rozwiązaniem jest sytuacja, w ramach której koordynatorem ds. bhp będzie osoba zatrudniona przez pracodawcę, na terenie którego wspólna praca jest realizowana. Osoba taka bowiem ma największe rozeznanie w zakresie specyfiki miejsca pracy oraz występujących w nim zagrożeń – istotnych na potrzeby zapewnienia właściwego bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników, w szczególności tych dla których miejsce pracy nie było do tej pory znane.

Koordynator ds. bhp na urlopie.

Uwzględniając fakt, iż koordynator jest osobą zatrudniona na podstawie stosunku pracy, podobnie jak inni pracownicy ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego (co do zasady) urlopu wypoczynkowego. Warto zauważyć, że przepisy urlopowe nie traktują koordynatorów w sposób szczególnie wyjątkowy – ich urlop jest udzielany na takich samych zasadach, jak w przypadku każdego innego pracownika. Oznacza to, że pracodawca zobowiązany jest udzielić urlopu koordynatorowi zgodnie z planem urlopów lub porozumieniu z nim.

W sytuacji gdy pracownik zostanie powołany jako osoba koordynująca, może dojść do problematycznej kwestii związanej z realizacją uprawnień urlopowych zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Powstaje pytanie – czy pracodawca zatrudniający koordynatora ma prawo przesunąć zaplanowany wcześniej urlop koordynatora na termin późniejszy? Formalnie istnieje taka możliwość – jednak tylko w sytuacji gdy nieobecność pracownika (koordynatora) wiązałaby się z poważnym zakłóceniem toku pracy.

Ważne

Ponad wszelką wątpliwość właściwy nadzór w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy musi być nad pracownikami sprawowany – niezależnie od realizowania przez osobę koordynującą planów urlopowych.

W szczególnych przypadkach, gdy zastąpienie koordynatora nie jest możliwe lub wiązałoby się z nadmiernymi komplikacjami, pracodawca ma prawo przesunąć urlop wypoczynkowy koordynatora na termin późniejszy.

Oczywiście optymalnym rozwiązaniem będzie zapewnienie takiej organizacji wspólnego przedsięwzięcia z poziomu pracodawców, aby nie utrudniało ono realizowania przez koordynatora jego uprawnień urlopowych. Warto więc, przed powołaniem konkretnej osoby na stanowisko koordynatora, zwrócić uwagę na plan urlopów. W sytuacji gdy, w czasie realizowania wspólnego przedsięwzięcia przez pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców w jednym miejscu pracy, zgodnie z planem wypada urlop koordynatora warto z odpowiednim wyprzedzeniem o tym pomyśleć. Najlepiej w okresie poprzedzającym letni sezon urlopowy zorganizować spotkanie pracodawców w celu wyznaczenia nowej osoby koordynującej – przynajmniej na czas zastępstwa koordynatora, który będzie przebywał na urlopie zgodnie z planem.

Uwaga!

W żadnym razie nie można dopuścić do sytuacji aby praca, nawet przez jeden dzień, była realizowana bez wyznaczonej osoby koordynującej. Nie można bowiem wykluczyć, iż w takim dniu zostanie przeprowadzona kontrola ze strony inspekcji pracy.

W przypadku gdy inspektor odkryje, że koordynator przebywa na urlopie, a nie została wyznaczona osoba na zastępstwo, wówczas stwierdzi naruszenie przepisu art. 208 kp i zobowiąże pracodawców do niezwłocznego wyznaczenia nowego koordynatora. Kwestią otwartą jest wówczas wstrzymanie wspólnych prac – do czasu powołania osoby koordynującej.

Autor: 

Sebastian Kryczka

Prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się problematyką prawa pracy, jak również w zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Były pracownik merytoryczny Państwowej Inspekcji Pracy, jak również współpracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert współpracujący z największymi i najbardziej opiniotwórczymi podmiotami w kraju, zajmującymi się problematyką prawa pracy. Autor komentarza do kodeksu pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kilkunastu rozporządzeń wykonawczych do kodeksu pracy, jak również kilkuset publikacji poświęconych problematyce prawa pracy oraz bhp. Jako były pracownik PIP posiada bogate doświadczenie w zakresie między innymi poradnictwa, w ramach którego ocenia wątpliwości prawne przez pryzmat zarówno szeroko rozumianego prawa pracy ale i kompetencji kontrolno-nadzorczych inspektorów pracy.