Poleć znajomemu

Kto może być uznany za świadka wypadku przy pracy?

Obowiązkiem zespołu powypadkowego jest zebranie informacji dotyczących wypadku od świadków wypadku. Problem w tym, że przepisy powypadkowe nie definiują pojęcia świadka - tym samym zespół powypadkowy może mieć uzasadnione wątpliwości i problemy z prawidłowym wypełnieniem obowiązków w zakresie zebrania informacji. Sprawa jest o tyle istotna, że w przypadku zdarzeń kwalifikowanych jako wypadki ciężkie, zbiorowe lub śmiertelne postępowanie powypadkowe będzie weryfikowane przez inspektora pracy.

Powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o zdarzeniu powinien przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Czynności jakie zespół powinien zrealizować wynikają z § 7 rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Katalog zadań stojących przed zespołem powypadkowym wskazanych przywołanym przepisie zawiera czynności obligatoryjne – czyli takie, które muszą być przez zespół powypadkowy zrealizowane.

Wyjątkiem będzie oczywiście sytuacja, w ramach której do wypadku doszło bez obecności żadnych osób, które mogłyby być uznane za świadków zdarzenia. Wówczas zespół powypadkowy nie będzie miał obowiązku zebrania informacji od takich osób.

Kto powinien być uznany za świadka wypadku?

Przepis regulujący obowiązek prawny zebrania informacji dotyczących wypadku od świadków wydaje się być z pozoru prosty. Problemy zaczynają się gdy przyjrzymy się bliżej regulacji zawartej w § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, która nie definiuje:

-        kim jest „świadek” wypadku?

-        kto może lub kto powinien byćza takiego świadka uznany?

 

Definicja świadka

Z braku obowiązującej na gruncie przepisów powypadkowych definicji świadka wypadku warto odwołać się do znaczenia tego słowa w potocznym jego rozumieniu.

Według znaczenia przyjętego na gruncie słownika języka polskiego PWN (www.sjp.pwn.pl), świadkiem jest osoba obecna przy czymś i mogąca opowiedzieć o tym, osoba powołana przez sąd do złożenia zeznań dotyczących okoliczności rozpatrywanej sprawy, jak również osoba obecna przy dokonaniu aktu prawnego i potwierdzająca podpisem ten akt.

Na gruncie prawa karnego, pod pojęciem świadka uważa się osobę, która była świadkiem czynu, którego zdarzenie dotyczy – czyli świadkiem jest ktoś, kto był obecny w danym miejscu w czasie, w którym dane zdarzenie nastąpiło.

Świadek wypadku przy pracy

Uwzględniając przywołane wyżej znaczenia, pojęcia świadek, dla prowadzących postępowanie powypadkowe w pierwszej kolejności znaczenie będą miały osoby, które były obecne na miejscu wypadku i widziały przebieg zdarzenia. Wydaje się, że świadkami będą również osoby, które bezpośrednio nie były na miejscu zdarzenia i nie widziały go na własne oczy – jednak posiadają informacje o zdarzeniu uzyskane za pośrednictwem innych zmysłów, np. słuchu.

Tak będzie w przypadku osoby pracującej w innym pomieszczeniu, która usłyszała wybuch do którego doszło w pomieszczeniu sąsiednim i która jako pierwsza znalazła się na miejscu zdarzenia udzielając pomocy poszkodowanemu.

Ważne

Co to zasady świadkiem zdarzenia nie będą osoby, które uzyskały od osób, które widziały przebieg zdarzenia informacje o wypadku. W przeciwnym razie za świadków wypadku należałoby uznać wszystkich pracowników zakładu, z którymi bezpośredni świadkowie o zdarzeniu rozmawiali. Świadkiem wypadku będzie jednak pracownik, który widział zdarzenie zarejestrowane przez innego pracownika telefonem komórkowym, który w obawie o reakcję pracodawcy usunął zapis wypadku z pamięci urządzenia.

W praktyce może pojawić się wątpliwość, czy świadkiem wypadku powinien być uznany pracownik, który nie widział ani nie słyszał przebiegu zdarzenia, jednak jako pierwszy, nawet po dłuższym czasie od wypadku, znalazł się na miejscu. Wydaje się, że osoba taka również może zostać powołana na świadka – będzie ona posiadała informacje nie tyle w zakresie przebiegu zdarzenia, co dotyczące obrazu miejsca wypadku po zdarzeniu, w którym nie zostały dokonane jeszcze żadne manipulacje, np. związane z koniecznością udzielenia poszkodowanemu pomocy. Informacje pochodzące od takiej osoby mogą mieć bardzo istotne znaczenie dowodowe, co uzasadnia odebranie od niej wyjaśnień w charakterze świadka.

Autor: 

Sebastian Kryczka

Prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się problematyką prawa pracy, jak również w zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Były pracownik merytoryczny Państwowej Inspekcji Pracy, jak również współpracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert współpracujący z największymi i najbardziej opiniotwórczymi podmiotami w kraju, zajmującymi się problematyką prawa pracy. Autor komentarza do kodeksu pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kilkunastu rozporządzeń wykonawczych do kodeksu pracy, jak również kilkuset publikacji poświęconych problematyce prawa pracy oraz bhp. Jako były pracownik PIP posiada bogate doświadczenie w zakresie między innymi poradnictwa, w ramach którego ocenia wątpliwości prawne przez pryzmat zarówno szeroko rozumianego prawa pracy ale i kompetencji kontrolno-nadzorczych inspektorów pracy.