Poleć znajomemu

Kto może wnieść odwołanie od nakazu inspektora pracy?

Od decyzji nakazowych PIP wydanych w formie pisemnej, po kontroli inspektora pracy, można się odwołać. Nie oznacza to jednak, że pracodawca w każdym wypadku musi odwoływać się samodzielnie. Można to zrobić przez pełnomocnika. Może zwiększyć to skuteczność wszczynanej procedury oraz szanse na zmianę lub uchylenie nakazu inspektora pracy. Należy jednak pamiętać wówczas o kilku kwestiach.

Przypadku gdy kontrola organu PIP ujawni nieprawidłowości, są one opisywane w protokole kontroli. Wbrew dość powszechnej praktyce, z protokołem należy się bardzo dokładnie zapoznać. W żadnym wypadku nie należy wierzyć, że skoro autorem protokołu jest inspektor pracy, to dokumentacja pokontrolna nie ma prawa zawierać błędów, w tym istotnych wątpliwości w zakresie ustalonego stanu faktycznego. W przeszłości spotykałem się bowiem sytuacjami, kiedy to protokół inspektora obok poprawnie opisanych ustaleń faktycznych zawierał treści odnoszące się do subiektywnych interpretacji inspektora w zakresie dokonanych ustaleń, w tym wyobrażenia i oceny które nie miały pokrycia w rzeczywistości.

Wnikliwa analiza treści protokołu pozwala na ocenę w zakresie możliwości wniesienia zastrzeżeń do jego treści. W przypadku gdy zostały one wniesione, jednak inspektor pracy ich nie uwzględnił, wówczas ustalenia protokołu stają się uzasadnieniem faktycznym dla wydawanych przez inspektora środków prawnych – nakazów oraz wystąpień.

W przypadku gdy nieprawidłowości dotyczyły technicznego bezpieczeństwa pracy, inspektorzy stosują nakazy, będące w praktyce decyzjami administracyjnymi.

Od nakazu PIP przysługuje odwołanie

Od decyzji wydanej w formie pisemnej przysługuje odwołanie.

Ważne

Uprawnienie do odwołania wynika nie tylko z treści przepisów ustawy o PIP, ale również formularza samej decyzji nakazowej, który powinien zawierać stosowne pouczenie w tej sprawie.

Zasadą jest że odwołanie wnosi pracodawca - lub inny podmiot kontrolowany, który nie posiada statusu pracodawcy do którego nakaz został skierowany. Trudno jednak przyjąć, że w każdym przypadku zobowiązanym do wniesienia odwołania będzie wyłącznie pracodawca w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Pracodawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zatrudnia pracowników.

Tak samo nie w każdym przypadku, czynności związane z wniesieniem odwołania, będą musiały być podejmowane przez inny podmiot zatrudniający, do którego skierowano pisemne nakazy.

Odwołanie od nakazu PIP można wnieść za pośrednictwem pełnomocnika

Nie ma absolutnie żadnych przeszkód, aby podmiot kontrolowany w ramach procedury odwoławczej posługiwał się pełnomocnikiem.

Uwaga!

Nie ma obowiązku, aby pełnomocnikiem był adwokat lub radca prawny. Przepisy procedury administracyjnej, które stosuje się posiłkowo w zakresie nieuregulowanym w ustawie o PIP, nie przewidują bowiem wymogu, aby osoba umocowana do czynności w zakresie postępowania odwoławczego, przed organem administracji publicznej, musiała obligatoryjnie posiadać specjalistyczne kwalifikacje prawnicze.

Jeżeli pracodawca zdecyduje się, że odwołanie będzie sporządzone i wniesione w jego imieniu przez inną osobę, musi poważnie przemyśleć, kto powinien go reprezentować w postępowaniu odwoławczym. Dowolność w tym względzie jest duża – warunek jednak jest jeden, powinna to być osoba biegła zarówno w procedurze administracyjnej, jak również w zagadnieniach kontrolno-nadzorczych realizowanych przez inspektorów pracy, w tym w poszczególnych kwestiach merytorycznych, jakie przez inspektora pracy były kontrolowane.

Ważne

Wprawdzie odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia, jednak jeżeli jest ono rzeczowo sporządzone znacznie zwiększa szanse na ostateczny sukces przed organem odwoławczym jakim jest okręgowy inspektor pracy.

Oznacza to, że jeżeli odwołaniem miałaby się zająć pierwsza – lepsza osoba, wówczas nie ma absolutne gwarancji, że w treści uzasadnienia zostanie zawarta właściwa argumentacja i będą przywołane dowody przemawiające za uchyleniem lub z zmianą decyzji na korzyść podmiotu odwołującego się.

Wybór pracownika służby bhp na pełnomocnika należy przemyśleć.

W sytuacji gdy decyzje nakazowe dotyczą sfery bezpieczeństwa i higieny pracy, warto treść odwołania przemyśleć z przedstawicielami służby BHP. Umocowanie jednak, przedstawiciela tej służby jako pełnomocnika, w postępowaniu odwoławczym przed organami pip, może być ryzykowne. Przepisy regulujące funkcjonowanie służby BHP, nie wymieniają bowiem w katalogu zadań tej służby współpracy z organami PIP.

Prawidłowe wyznaczenie pełnomocnika może zaważyć na skuteczności odwołania.

Niezależnie od tego kogo pracodawca upoważnił do sporządzenia i wniesienia odwołania od decyzji, osoba taka powinna mieć pełnomocnictwo wystawione przez pracodawcę. Jeżeli odwołanie zostanie wniesione bez pełnomocnictwa, wówczas okręgowy inspektor pracy wezwie wnoszącego odwołanie o uzupełnienie braku formalnego – istotnego jednak dla wszczynanego postępowania odwoławczego.

Warto w tym miejscu pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Powszechną praktyką jest, że pracodawcy na czas czynności kontrolnych inspektora pracy upoważniają daną osobę do ich reprezentowania. Umocowanie pracownika lub innej osoby na czas postępowania kontrolnego, w żadnym wypadku nie daje podstaw, aby osoba taka mogła automatycznie w imieniu pracodawcy składać skuteczne odwołanie od decyzji wydanych przez inspektora. Należy bowiem pamiętać, że czym innym jest postępowanie kontrolne, a czym innym postępowanie odwoławcze, które jest typowym postępowaniem administracyjnym. Jeżeli zatem pracodawca chce aby dana osoba go reprezentowała – zarówno w ramach postępowania kontrolnego inspektora, jak również w postępowaniu odwoławczym na wypadek składania odwołania – powinno to być wyraźnie w pełnomocnictwie zaznaczone.

Autor: 

Sebastian Kryczka

Prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się problematyką prawa pracy, jak również w zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Były pracownik merytoryczny Państwowej Inspekcji Pracy, jak również współpracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert współpracujący z największymi i najbardziej opiniotwórczymi podmiotami w kraju, zajmującymi się problematyką prawa pracy. Autor komentarza do kodeksu pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kilkunastu rozporządzeń wykonawczych do kodeksu pracy, jak również kilkuset publikacji poświęconych problematyce prawa pracy oraz bhp. Jako były pracownik PIP posiada bogate doświadczenie w zakresie między innymi poradnictwa, w ramach którego ocenia wątpliwości prawne przez pryzmat zarówno szeroko rozumianego prawa pracy ale i kompetencji kontrolno-nadzorczych inspektorów pracy.