Poleć znajomemu

Modyfikacja objętości wzoru protokołu powypadkowego – czy jest to dopuszczalne?

Zdarzenie jakim jest wypadek przy pracy nakłada na zespół powypadkowy obowiązek przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, a następnie na jego podstawie sporządzenia protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Czy protokołu powypadkowy w zakresie objętości musi odpowiadać dokładnie wzorowi z rozporządzenia?

Wzór protokołu powypadkowego jako załącznik do rozporządzenia obowiązuje co do zasady wszystkich pracodawców, u których mogą wystąpić zdarzenia noszące cechy wypadku przy pracy, którzy przeprowadzają postępowanie powypadkowe na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Pytaniem mającym znaczenie dla praktyki jest, czy i na ile zarówno obowiązujący wiele lat wzór protokołu powypadkowego, jak również nowy wzór (wprowadzony rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy; Dz.U. z 2019 r., poz. 1071) mają charakter sztywny i bezwzględnie obowiązujący – w zakresie objętości.

Nowy wzór protokołu powypadkowego ma objętość pięciu stron – przynajmniej tak wynika z rozporządzenia. Członkowie zespołu powypadkowego mogą mieć wątpliwości czy sporządzany przez nich protokół powypadkowy również powinien mieć tyle stron. Szczególnie w sytuacji gdy objętość poszczególnych zapisów, zwłaszcza w punktach „opisowych" daje podstawę do sporządzenia protokołu o objętości krótszej.

  • Czy w takiej sytuacji konieczne jest trzymanie się wynikającej z rozporządzenia objętości wzoru protokołu powypadkowego i „niepotrzebne skreślić”?
  • Czy dopuszczalną praktyką będzie sporządzenie protokołu przykładowo na komputerze, którego objętość będzie odpowiadała dokładnie objętości zapisów – bez niewypełnionych wykropkowanych wierszy?

Odnosząc się do powyższej wątpliwości w pierwszej kolejności można by przyjąć, że skoro zgodnie z informacją zawartą pod pouczeniem „niepotrzebne skreślić" to należy trzymać się sztywno liczby stron protokołu wynikającej ze wzoru – w sytuacji gdy nie ma potrzeby rozszerzania jego objętości. Wydaje się jednak, że uwaga „niepotrzebne skreślić" odnosi się nie tyle do wierszy poszczególnych punktów protokołu, co poszczególnych zapisów formalnych – w sytuacji gdy z różnych względów nie są one zamieszczane. Tym samym, jeżeli zespół powypadkowy decyduje się na sporządzenie protokołu w formie edytowalnego pliku na komputerze, nie ma racjonalnego uzasadnienia aby zachować wykropkowane puste wiersze w punktach opisowych protokołu, w sytuacji gdy zamieszczane tam treści są krótsze niż objętość poszczególnych punktów wynikająca ze wzoru załączonego do rozporządzenia.

Można zatem przyjąć, że w sytuacji gdy rozmiar ustaleń zespołu powypadkowego na to pozwala, protokół powypadkowy nie musi mieć obligatoryjnie 5 stron – tak jak to wynika z jego wzoru załączonego do rozporządzenia.

Sytuacja odwrotna, w której z uwagi na objętość zapisów konieczne będzie powiększenie objętości protokołu jest uregulowana – jeżeli zabraknie miejsca na druku należy go uzupełnić kolejną stroną podpisaną przez członków zespołu powypadkowego.

Protokołu powypadkowy na papierze firmowym z logo firmy

W praktyce nie można wykluczyć przypadku, kiedy to zwłaszcza więksi pracodawcy prowadzący działalność w szeroko rozumianym międzynarodowym środowisku zechcą wprowadzić swój wzór protokołu powypadkowego. Postępowanie takie nie będzie oczywiście poprawne.

Ważne

Nie można jednak zakazać pracodawcy aby wydrukował on protokół powypadkowy na papierze firmowym – zakładając, że protokół będzie spełniał wszystkie wymogi formalne w zakresie treści oraz kolejności zapisów, które wynikają z obowiązującego rozporządzenia.

Reasumując, nowy wzór protokołu powypadkowego wskazuje na postępowanie w sytuacji gdy z uwagi na objętość zapisów zawartych w protokole nie będzie możliwości jego prawidłowego i czytelnego wypełnienia na 5 stronach. Ułomnością jest natomiast brak uregulowania przypadku kiedy to objętość zapisów w protokole będzie mniejsza niż wynika to z liczby wierszy w poszczególnych częściach protokołu. Niezależnie od powyższego można przyjąć, że nie ma żadnych racjonalnych, ani prawnych, przeciwwskazań do modyfikacji wzoru protokołu powypadkowego w zakresie liczby stron – również w przypadku gdy ze względu na objętość poszczególnych ustaleń protokół okaże się krótszy niż wynikałoby to ze wzoru z rozporządzenia.

Autor: 

Sebastian Kryczka

prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się problematyką prawa pracy, jak również w zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Były pracownik merytoryczny Państwowej Inspekcji Pracy, jak również współpracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert współpracujący z największymi i najbardziej opiniotwórczymi podmiotami w kraju, zajmującymi się problematyką prawa pracy. Autor komentarza do kodeksu pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kilkunastu rozporządzeń wykonawczych do kodeksu pracy, jak również kilkuset publikacji poświęconych problematyce prawa pracy oraz bhp. Jako były pracownik PIP posiada bogate doświadczenie w zakresie między innymi poradnictwa, w ramach którego ocenia wątpliwości prawne przez pryzmat zarówno szeroko rozumianego prawa pracy ale i kompetencji kontrolno-nadzorczych inspektorów pracy.