Poleć znajomemu

Osoba którą należy zawiadomić w razie wypadku przy pracy a przepisy RODO

Wypadek przy pracy rodzi określone obowiązki, zarówno po stronie pracodawcy, jak i osoby poszkodowanej – zakładając, że zdarzenie nie nosi cechy wypadku śmiertelnego ze skutkiem natychmiastowym. Jednym z obowiązków pracodawcy, jest zawiadomienie o wypadku przy pracy osoby wskazanej przez pracownika w treści kwestionariusza osobowego. Pamiętajmy jednak, że tak osoba musi zostać wskazana i wyrazić zgodę na przetwarzanie jej danych na potrzeby wypełnienia obowiązku informacyjnego.

Obowiązujące (póki co) przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika zawierają wzór kwestionariusza osobowego dla pracownika – czyli osoby z którą formalnie zawarto już stosunek pracy. Kwestionariusz ten zawiera między innymi do wypełnienia miejsce dotyczące osoby jaką należy zawiadomić w razie wypadku.

Odrębną sprawą jest, brak wskazania wyraźnego i bezpośredniego obowiązku prawnego zawiadomienia o wypadku osoby wskazanej – choćby w przepisach Kodeksu pracy, czy też regulacjach „szczegółowych", zawartych w treści rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. W przywołanych tu aktach mowa jest o zawiadomieniu:

  • prokuratury,
  • okręgowego inspektora pracy czy
  • pracodawcy pracownika, który uległ wypadkowi – jeżeli do zdarzenia doszło na terenie zakładu pracy, który nie jest bezpośrednim pracodawcą poszkodowanego.

Niezależnie od powyższego, można przyjąć, iż wskazanie przez pracownika w treści kwestionariusza osobowego osoby kontaktowej powoduje, że rolą pracodawcy lub osoby przez niego wyznaczonej – np. wchodzącej w skład zespołu powypadkowego – będzie dokonanie zawiadomienia o wypadku.

Kiedy dokonać powiadomienia osoby wskazane o wypadku przy pracy pracownika?

Jak już wcześniej wskazano, przepisy powypadkowe nie odnoszą się bezpośrednio do kwestii obowiązku zawiadomienia osoby kontaktowej, wskazanej przez pracownika. Tym bardziej nie ma regulacji, która określała by na jakim etapie postępowania czynność zawiadomienia powinna być zrealizowana. Wydaje się jednak, że zawiadomienie takie powinno być zrealizowane niezwłocznie. Zatem tak szybko, jak tylko pracodawca uporać się z podstawowymi obowiązkami dotyczącymi zapewnienia pomocy poszkodowanemu, w tym związanymi z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia.

Jak odnieść przepisy RODO do obowiązku powiadomienia wskazanej osoby o wypadku pracownika?

Dane osoby kontaktowej jakich można oczekiwać od pracownika to:

  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • numer telefonu.

Należy zatem uznać, iż przepisy nie zezwalają pracodawcy na legalne pozyskanie danych osobowych w szerszym zakresie.

Udostępnienie danych osobowych, o sobie jaką należy zawiadomić w razie wypadku przy pracy, wywołuje wątpliwości w zakresie legalnego przetwarzania danych osobowych takiej osoby na potrzeby powypadkowe. Powstaje pytanie:

- czy sama okoliczność, iż pracownik wskazał konkretną osobę jaką „osobę kontaktową” powoduje, iż pracodawca ma legalną możliwość przetwarzania danych osobowych takiej osoby i czy nie pozostaje to w kolizji z Rozporządzeniem RODO?

Odnosząc się do powyższej wątpliwości, należy przyjąć, że sama okoliczność jaką jest udostępnienie przez pracownika w treści kwestionariusza osobowego danych osobowych osoby kontaktowej, nie jest wystarczającą podstawą do przetwarzania danych osobowych przez pracodawcę. Nie można bowiem wykluczyć, iż osoba kontaktowa wskazana przez pracownika nie jest zainteresowana ewentualnym wypadkiem jakiemu może ulec pracownik.

Ważne

Uwzględniając powyższe należy uznać, że wskazaniu przez pracownika konkretnej osoby jako kontaktowej w razie wypadku, powinna towarzyszyć zgoda takiej osoby na przetwarzanie jej danych osobowych na potrzeby powypadkowe.

Warto przy okazji zauważyć, że rok 2019 przyniesie z całą pewnością zmiany w zakresie przepisów regulujących kwestię dokumentacji pracowniczej. W fazie projektu znajduje się rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, które nie zawiera wzorów kwestionariuszy osobowych. Tym samym sprawą otwartą będzie podstawa prawna wskazania osoby kontaktowej w razie wypadku. Z całą pewnością pozwolę sobie wrócić do tego problemu, jak tylko wyklaruje się sytuacja dotycząca nowych regulacji prawnych.

Autor: 

Sebastian Kryczka

Prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się problematyką prawa pracy, jak również w zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Były pracownik merytoryczny Państwowej Inspekcji Pracy, jak również współpracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert współpracujący z największymi i najbardziej opiniotwórczymi podmiotami w kraju, zajmującymi się problematyką prawa pracy. Autor komentarza do kodeksu pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kilkunastu rozporządzeń wykonawczych do kodeksu pracy, jak również kilkuset publikacji poświęconych problematyce prawa pracy oraz bhp. Jako były pracownik PIP posiada bogate doświadczenie w zakresie między innymi poradnictwa, w ramach którego ocenia wątpliwości prawne przez pryzmat zarówno szeroko rozumianego prawa pracy ale i kompetencji kontrolno-nadzorczych inspektorów pracy.