Poleć znajomemu

Ponowne zatrudnienie a ważność imiennych zezwoleń do obsługi wózków jezdniowych

Przez wiele lat do obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym mógł być dopuszczony pracownik, który uzyskał imienne zezwolenie do obsługi wózka, wystawione przez pracodawcę i ważne na terenie zakładu pracy pracodawcy wystawiającego zezwolenie. Imienne zezwolenia nie tracą automatycznie ważności wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia z 15 grudnia 2017 r. w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Problemu w zakresie oceny ich ważności nie ma w przypadku kontynuowania współpracy. Co jednak w przypadku, gdy po wystawieniu zezwolenia doszło do zakończenia zatrudnienia, które zostało wznowione po 10 sierpnia 2018 r.?

Zagrożenia o charakterze wypadkowym towarzyszą z różnym nasileniem pracy każdego rodzaju. Inne jest oczywiście ryzyko wypadkowe w przypadku pracy wykonywanej w formie telepracy przed komputerem, a inne przy użytkowaniu wózków jezdniowych. Uwzględniając szczególne zagrożenia związane z eksploatacją takich wózków, niezbędne jest zachowanie właściwych wymogów w zakresie bezpieczeństwa. Przez wiele lat zagadnienia bezpieczeństwa pracy związane z obsługą wózków regulowało rozporządzenie ministra gospodarki z 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Rozporządzenie to ma już walor historyczny w związku z wprowadzeniem nowej regulacji – rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. z 2018 poz. 47), które obowiązuje od 10 sierpnia 2018 br.

Ocena ważności imiennych zezwoleń

Na gruncie obowiązującego do 9 sierpnia 2018 r. rozporządzenia, do obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym mógł być dopuszczony pracownik mający ukończone 18 lat i który uzyskał uprawnienia operatora lub zezwolenie imienne do obsługi takiego wózka, ważne na terenie zakładu pracy danego pracodawcy. Uprawnienia do użytkowania wózków w ramach imiennych zezwoleń zachowają ważność w terminach, o których mowa w § 18 nowego rozporządzenia w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Ocena ważności imiennych zezwoleń nie powoduje wątpliwości, w przypadku gdy współpraca między zatrudniającym a operatorem wózka trwa nieprzerwanie od momentu wystawienia zezwolenia i jest kontynuowana po 9 sierpnia 2018 r., czyli w okresie, w którym zaczęły obowiązywać nowe przepisy. Problem w zakresie ważności zezwoleń imiennych może się jednak pojawić w sytuacji, gdy pracodawca przed 10 sierpnia 2018 r. wystawił zezwolenie, strony zakończyły współpracę, która następnie w okresie obowiązywania nowych przepisów została wznowiona. Powstaje pytanie – czy wydane w takich warunkach imienne zezwolenie zachowuje ważność i może być podstawą wykonywania pracy operatora wózka?

Odnosząc się do powyższej wątpliwości należy odwołać się do brzmienia przepisu art 18 rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 15 grudnia 2017 r. w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Wskazuje on, że imienne zezwolenia zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r. w zależności od tego, w jakim okresie zostały wydane. Najdłuższy okres ważności dotyczy zezwoleń wydanych od 1 stycznia 2015 r.

Uwaga!

Przepisy przejściowe nie odwołują się w zakresie zachowania ważności imiennych zezwoleń do okoliczności, jaką jest czasowe zaprzestanie współpracy między pracodawcą wystawiającym zezwolenie a pracownikiem.

Tym samym można uznać, że przerwa w zatrudnieniu przypadająca po wydaniu imiennego zezwolenia i następnie nawiązanie nowej współpracy nie powinny mieć wpływu na ważność imiennego zezwolenia wydanego w okresie obowiązywania przepisów, na podstawie których imienne zezwolenie zostało wydane. Oznacza to w praktyce, że nie ma formalnych i racjonalnych przeciwwskazań do wykonywania po 10 sierpnia 2018 r. pracy przez pracownika, któremu pracodawca wystawił imienne zezwolenie przed przerwą w zatrudnieniu.

Autor: 

Sebastian Kryczka

prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się problematyką prawa pracy, jak również w zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Były pracownik merytoryczny Państwowej Inspekcji Pracy, jak również współpracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert współpracujący z największymi i najbardziej opiniotwórczymi podmiotami w kraju, zajmującymi się problematyką prawa pracy. Autor komentarza do kodeksu pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kilkunastu rozporządzeń wykonawczych do kodeksu pracy, jak również kilkuset publikacji poświęconych problematyce prawa pracy oraz bhp. Jako były pracownik PIP posiada bogate doświadczenie w zakresie między innymi poradnictwa, w ramach którego ocenia wątpliwości prawne przez pryzmat zarówno szeroko rozumianego prawa pracy ale i kompetencji kontrolno-nadzorczych inspektorów pracy.