Poleć znajomemu

Program działania PIP na 2021 rok – kontrole PIP

Najnowszy program działania PIP na 2021 rok został przedstawiony w ramach zdalnego posiedzenia Rady Ochrony Pracyw 8 grudnia 2020 r. Pełny program działania do chwili obecnej nie został jednak upubliczniony na szerszym forum. Na stronie GIP ostatni program działania to program z 2019 r., na stronie biuletynu z 2018 r. Czyżby program działań PIP stał się tajemnicą, czyżby PIP miała coś do ukrycia? Jakie działania PIP planuje w 2021 r.?  

Inspekcja Pracy, jako organ kontroli i nadzoru, funkcjonuje w oparciu o ustawę z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Z przepisu art. 18 ustawy wynika, iż do zadań Głównego Inspektora Pracy należy w szczególności opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania Państwowej Inspekcji Pracy. Program działania nie jest dokumentem pozostającym do wyłącznej wiadomości urzędu. Z ustawy o PIP dowiadujemy się, że Rada Ochrony Pracy, jako „organ” nadzoru nad działalnością Państwowej Inspekcji Pracy, wyraża stanowisko sprawach z zakresu działania PIP w szczególności w zakresie programów działalności i zadań PIP. Ponadto wieloletnią praktyką było udostępnianie na stronach internetowych urzędu programów działania na poszczególne lata. Od roku powyższa praktyka z niewiadomych względów nie obowiązuje – programy działania nie są publikowane zarówno na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Pracy, jak również w ramach Biuletynu Informacji Publicznej PIP.

Niezależnie od powyższego, na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Pracy pojawiła się informacja, że Główny Inspektor Pracy przedstawił program ROP.

Co wiadomo, z okrojonych informacji, o planach działań PIP w 2021 r.?

Zgodnie z zapowiedzią w 2021 roku inspekcja zamierza przeprowadzić 52 tys. kontroli. Statystycznie, więc jest to ponad 1/3 mniej niż w latach ubiegłych (nie licząc oczywiście roku mijającego, w którym urząd na 3 miesiące w początkowej fazie epidemii praktycznie zaprzestał realizować plan kontroli na rok 2020 r.). Zgodnie z zapowiedzią Głównego Inspektora Pracy, planując liczbę kontroli na rok 2021 r. brano pod uwagę, że kontrole będą prowadzone w trudnych warunkach wywołanych pandemią COVID-19, co wiąże się z różnego rodzaju ograniczeniami w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych i wydłużonym czasem trwania czynności kontrolnych z powodu zaostrzonego reżimu sanitarnego.

Co ma zamiar sprawdzać PIP w 2021 r.

W ramach reagowania na sytuację związaną z epidemią, Państwowa Inspekcja Pracy podejmie w 2021 r. działania kontrolne nakierowane na weryfikację prawidłowości stosowania rozwiązań prawnych, związanych ze zwalczaniem pandemii. Ponadto przeprowadzi szeroko pojęte działania prewencyjne w celu ochrony pracowników w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Ważne

PIP będzie sprawdzać działania podejmowane przez zakłady pracy w celu zapewnienia zatrudnionym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie epidemii COVID-19.

Kontrole mają również objąć przestrzeganie nowych rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami tarcz antykryzysowych, w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym dotyczących m.in. czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.

W ramach programu długofalowego na lata 2019-2021 inspektorzy pracy będą prowadzić kontrole w zakładach objętych wzmożonym nadzorem PIP oraz tych, w których występuje narażenie na czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Przewidziane są intensywne działania inspekcji w przedsiębiorstwach, w których wystąpiły wypadki przy pracy, polegające na wdrażaniu elementów zarządzania bezpieczeństwem pracy.

W jakich branżach planowane są kontrole? (Śródtytuł)

W ramach zadań rocznych m.in. kontynuowane będą kontrole:

  • w zakładach gospodarki komunalnej,
  • w leśnictwie,
  • zakładach rolnych.

Do nowych tematów kontrolnych w zakresie bhp należeć mają:

  • kontrole w zakładach obróbki drewna,
  • sprawdzanie organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych,
  • bezpieczeństwo pracy podczas magazynowani i transportu wewnątrzzakładowego,
  • bezpieczeństwo pracy przy wytwarzaniu i przetwarzaniu tworzyw sztucznych.

Z zapowiedzi Głównego Inspektora Pracy wynika, że z kontrolami inspekcji muszą się liczyć pracodawcy i przedsiębiorcy zatrudniający cudzoziemców. Chodzi zwłaszcza o obcokrajowców wykonujących pracę na podstawie oświadczenia pracodawcy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi lub zezwolenia na pracę sezonową, a także cudzoziemców z nowych azjatyckich kierunków, do których należą takie kraje jak: Filipiny, Indie, Bangladesz i Nepal.

Jaki procent z przyjętych założeń zostanie zrealizowanych – tego nie wiadomo. Znaczne ograniczenie liczby kontroli w stosunku do lat ubiegłych może sprawić, że plan w dużej części zostanie zrealizowany. Ostatecznie zostanie to zweryfikowane przez sytuację związaną z epidemią. Podczas posiedzenia Rady Ochrony Pracy wskazano bowiem na potrzebę zaakcentowania priorytetów w działalności urzędu i uelastycznienia planu w związku z różnymi możliwymi scenariuszami rozwoju sytuacji epidemicznej i gospodarczej kraju. Tak więc, plan planem a życie i tak napisze swój scenariusz.

Autor: 

Sebastian Kryczka

prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się problematyką prawa pracy, jak również w zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Były pracownik merytoryczny Państwowej Inspekcji Pracy, jak również współpracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert współpracujący z największymi i najbardziej opiniotwórczymi podmiotami w kraju, zajmującymi się problematyką prawa pracy. Autor komentarza do kodeksu pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kilkunastu rozporządzeń wykonawczych do kodeksu pracy, jak również kilkuset publikacji poświęconych problematyce prawa pracy oraz bhp. Jako były pracownik PIP posiada bogate doświadczenie w zakresie między innymi poradnictwa, w ramach którego ocenia wątpliwości prawne przez pryzmat zarówno szeroko rozumianego prawa pracy ale i kompetencji kontrolno-nadzorczych inspektorów pracy.