Poleć znajomemu

Przejęcie postępowania powypadkowego od pracodawcy poszkodowanego przez pracodawcę, na terenie którego doszło do wypadku.

Wykonywanie w jednym miejscu, w tym samym czasie, pracy przez pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców jest często warunkiem niezbędnym do sprawnego przeprowadzenia określonego przedsięwzięcia. Niestety nawet przy najlepszej współpracy pracodawców i bezpiecznej organizacji pracy, nie można wykluczyć iż nie dojdzie do wypadku. W takiej sytuacji postępowanie w zakresie ustalenia okoliczności i przyczyn zdarzenia oraz obowiązek sporządzenia niezbędnej dokumentacji obciąża bezpośredniego pracodawcę poszkodowanego pracownika. Istnieje jednak możliwość zgłoszenia się do pracodawcy, na terenie którego doszło do wypadku, aby postępowanie powypadkowe przeprowadził we własnym zakresie. Zastanówmy się jak o to wnioskować i jak od strony prawnej wygląda taka procedura?

Świadczenie pracy przez pracowników zatrudnionych przez jednego pracodawcę na terenie jego zakładu pracy jest sytuacją standardową i jednocześnie najbardziej przejrzystą w kontekście bezpiecznej organizacji pracy. Bywają jednak przypadki, kiedy pracodawcy realizują wspólne przedsięwzięcie wykorzystując do tego celu swoich pracowników, a proces pracy odbywa się na terenie jednego z zakładów. Powyższa sytuacja uregulowana jest w art. 208 Kodeksu pracy

Przepis nakłada na pracodawców obowiązek współdziałania, powołania koordynatora, właściwego zrealizowania obowiązków informacyjnych, w tym w szczególności w stosunku do osób wykonujących pracę w jednym miejscu i czasie.

Nawet optymalny przepływ informacji, w tym wypracowanie przejrzystych zasad współdziałania oraz powołanie osoby koordynującej o najwyższych możliwych kompetencjach nie gwarantuje, że nie dojdzie do wypadku przy pracy – w szczególności z udziałem pracownika zatrudnionego przez pracodawcę „z zewnątrz”.

Zasada dokonywania ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, który wydarzył się na terenie należącym do innego pracodawcy.

Jednak problematyka wypadku, do którego może dojść podczas wykonywania pracy w jednym miejscu przez pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców, nie jest uregulowana w przepisach art. 208 kp. Należy w tej kwestii odwołać się do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Przepis § 8 tego rozporządzenia określa zasady współdziałania między pracodawcą, na terenie którego doszło do wypadku, a pracodawcą formalnie zatrudniającym poszkodowanego pracownika.

Kwestia ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji może być przedmiotem sporu między pracodawcą, na terenie którego doszło do zdarzenia, a pracodawcą zatrudniającym poszkodowanego.

Ważne

Zgodnie z generalną zasadą rozstrzygającą powyższą kolizję, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, który miał miejsce na terenie innego zakładu pracy, dokonuje zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego, w obecności przedstawiciela pracodawcy, na którego terenie miał miejsce wypadek. Oczywiście podstawowe obowiązki, jakich należy dopełnić bezpośrednio po zdarzeniu będą leżały w gestii pracodawcy, na terenie którego doszło do wypadku. Dotyczy to zapewnienia pomocy poszkodowanemu oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.

Ponadto pracodawca, na terenie którego doszło do zdarzenia, jest zobowiązany zawiadomić formalnego pracodawcę poszkodowanego pracownika. Takie zawiadomienie będzie okolicznością zobowiązująca pracodawcę poszkodowanego pracownika do powołania zespołu powypadkowego. Choć można rozważyć opcję alternatywną.

Kwestie formalne wniosku o przejęcie postępowania powypadkowego od pracodawcy poszkodowanego pracownika przez pracodawcę, na terenie którego doszło do wypadku.

Na wniosek pracodawcy poszkodowanego pracownika pracodawca, na którego terenie miał miejsce wypadek, może ustalić okoliczności i przyczyny wypadku, a następnie dokumentację powypadkową przekazać pracodawcy poszkodowanego pracownika.

Kłopot w tym, że przepisy powypadkowe zupełnie nie rozstrzygają kwestii formalnych związanych z wnioskiem o przejęcie postępowania powypadkowego przez pracodawcę na terenie którego doszło do wypadku. W braku szczególnych regulacji warto przyjąć, że wniosek o przekazanie postępowania powypadkowego powinien mieć dla celów dowodowych formę pisemną – po wstępnych ustaleniach w zakresie przejęcia postępowania przez pracodawcę, na terenie którego doszło do zdarzenia.

Warto zauważyć, że przepis § 8 ust. 3 rozporządzenia powypadkowego nie wskazuje w sposób bezpośredni na rolę ewentualnego zespołu powypadkowego pracodawcy przejmującego postępowanie powypadkowe. Zakładając, że twórcy przepisu działali racjonalnie, brakuje w jego treści wskazania, iż okoliczności i przyczyny wypadku ustalane są nie tyle przez pracodawcę, na terenie którego doszło do wypadku, co przez zespół powypadkowy tego pracodawcy – na takich samych zasadach, jak ma to miejsce w przypadku gdy poszkodowanym jest pracownik tegoż pracodawcy.

Ważne

Przejęcie postępowania powypadkowego przez pracodawcę, na terenie którego doszło do zdarzenia, jest jego dobrą wolą. Przepisy nie dają pracodawcy poszkodowanego pracownika żadnych możliwości w zakresie przymuszenia pracodawcy, na terenie którego doszło do zdarzenia, do tego aby powołany przez niego zespół powypadkowy zrealizował obowiązki w zakresie ustalenia okoliczności i przyczyn zdarzenia, oraz sporządzenia niezbędnej dokumentacji.

Oczywiście nie można zabronić pracodawcy, którego pracownik uległ wypadkowi na terenie innego zakładu pracy złożenia skargi do Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie odmowy przeprowadzenia postępowania powypadkowego przez zespół powypadkowy pracodawcy, na terenie którego doszło do wypadku. Nie należy się jednak spodziewać aby skarga taka przyniosła zamierzony skutek – decyzja w sprawie przeprowadzenia postępowania powypadkowego należy, jak już wspomniano, tylko i wyłącznie do pracodawcy na terenie którego doszło do wypadku. Inspektor pracy nie ma środków prawnych, za pomocą których mógłby zobowiązać takiego pracodawcę do przeprowadzenia postępowania powypadkowego – nawet gdyby odmowie przeprowadzenia postępowania nie towarzyszyły żadne racjonalne argumenty.

Autor: 

Sebastian Kryczka

Prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się problematyką prawa pracy, jak również w zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Były pracownik merytoryczny Państwowej Inspekcji Pracy, jak również współpracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert współpracujący z największymi i najbardziej opiniotwórczymi podmiotami w kraju, zajmującymi się problematyką prawa pracy. Autor komentarza do kodeksu pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kilkunastu rozporządzeń wykonawczych do kodeksu pracy, jak również kilkuset publikacji poświęconych problematyce prawa pracy oraz bhp. Jako były pracownik PIP posiada bogate doświadczenie w zakresie między innymi poradnictwa, w ramach którego ocenia wątpliwości prawne przez pryzmat zarówno szeroko rozumianego prawa pracy ale i kompetencji kontrolno-nadzorczych inspektorów pracy.