Poleć znajomemu

Uwaga na „drugą kolejną kontrolę” inspektora pracy

Jeżeli inspektor PIP, ujawnił podczas kontroli szczególne naruszenia z zakresu bhp, kolejna kontrola jest wielce prawdopodobna. Taka „druga kolejna kontrola” ma szczególne znaczenie. Jeżeli wówczas nieprawidłowości ciężkiego kalibru z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy zostaną ponownie ujawnione, można się spodziewać nie tylko środków prawnych wynikających z ustawy o PIP, ale również skierowania wniosku do ZUS o podwyższenie składki wypadkowej o 100% ustalanej na najbliższy rok składkowy.

Wielu pracodawców nigdy lub przez bardzo długi okres czasu nie doczeka się u siebie kontroli organów PIP. Jednak część branż znajduje się pod szczególną „opieką” ze strony inspektorów pracy z uwagi na zwiększoną wypadkowość i tym samym szereg istotnych zagrożeń związanych z pracą. Szczególnie na baczności powinny być podmioty prowadzące działalność w dziedzinie budownictwa, rolnictwa, wydobywczą, jak również zakłady przemysłu ciężkiego.

Na co inspektor PIP będzie zwracał uwagę podczas pierwszej kontroli u pracodawcy?  

Pierwsza kontrola inspektora pracy to nowość dla podmiotu kontrolowanego, który nie bardzo wie czego ma się właściwie spodziewać, jak współpracować z inspektorem, czy wdawać się z nim w dyskusję czy nie. Niezależnie od powyższego należy pamiętać, że Państwowa Inspekcja Pracy jako organ kontroli i nadzoru nastawiony jest w pierwszej kolejności na problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ważne

Inspektorzy szukają szczególnie rażących nieprawidłowości, które mogą skutkować zagrożeniem bezpośrednim zarówno zdrowia jak i życia pracowników, w tym pozostałych zatrudnionych niezależnie od rodzaju zawartej umowy.

W przypadku gdy inspektor pracy stwierdzi szczególne naruszenia przepisów bhp czy okoliczności uzasadniające wydanie decyzji wstrzymujących pracę, wówczas skieruje do podmiotu kontrolowanego decyzje nakazowe. Ich realizacja często będzie musiała nastąpić bezzwłocznie. Niezależnie od powyższego, w typowych przypadkach inspektorzy wykrywają mniejsze uchybienia, które będą musiały być usunięte w terminie wskazanym przez inspektora pracy.

Kiedy inspektor pracy wróci na ponowną kontrolę?

Jeśli w wyniku kontroli zostaną ujawnione nieprawidłowości zakresu bhp o szczególnie dużym ciężarze gatunkowym jest więcej niż pewne, że inspektor pracy wcześniej czy później wróci – jeżeli nie on to jego kolega lub koleżanka. Rozpocznie się kolejna kontrola. W tym miejscu należy powiedzieć "druga kolejna kontrola". W pierwszej kolejności inspektor pracy zbada, czy nieprawidłowości stwierdzone w czasie poprzedniej kontroli zostały usunięte. Dotyczy to w szczególności uchybień ciężkiego kalibru związanych ze sferą bezpieczeństwa pracy.

Ważne

W typowych przypadkach, pracodawca chcąc uniknąć szczególnej odpowiedzialności z tytułu wykroczenia czy przestępstwa, powinien usunąć nieprawidłowości związane z technicznym bezpieczeństwem pracy zawiadamiając o tym inspektora.

Problem pojawia się wówczas, gdy rażące uchybienia nie zostały usunięte lub gdy inspektor pracy wykrył inne uchybienia z zakresu bhp, które mogą być kwalifikowane jako rażące.

Co się stanie jeżeli podczas kolejnej kontroli inspektor stwierdzi naruszenie przepisów bhp?  

Dochodzimy do sedna problemu. Wykrycie w czasie drugiej kolejnej kontroli rażących naruszeń zakresu bhp z całą pewnością spowoduje, że inspektor pracy wyda kolejne decyzje administracyjne. Istnieje jednak dla pracodawcy duże niebezpieczeństwo, że nie skończy się tylko i wyłącznie na sankcjach przewidzianych w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy. Należy bowiem pamiętać, że inspektor pracy może wystąpić do jednostki organizacyjnej ZUS – właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek – z wnioskiem o podwyższenie o 100% stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalanej na najbliższy rok składkowy, wobec pracodawcy u którego w czasie dwóch kolejnych kontroli stwierdzono rażące naruszenie przepisów bhp.

Ważne

Uwzględniając powyższe, w interesie podmiotu kontrolowanego jest niedopuszczenie do tego, aby inspektor pracy w toku drugiej kolejnej kontroli ujawnił nieprawidłowości mogące być kwalifikowane jako rażące.

Kiedy będziemy mówić o dwóch kolejnych kontrolach?

Przepis art. 36 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych posługuje się zwrotem „w czasie dwóch kolejnych kontroli”. Z punktu widzenia interesu płatnika (podmiotu kontrolowanego) warto „rozszyfrować” przywołany zwrot, biorąc pod uwagę fakt, że może być on rozumiany na dwa sposoby.

Powstaje bowiem kluczowe pytanie:

  • czy chodzi tu o dwie kontrole następujące jedna bezpośrednio po drugiej kontrole?
  • czy chodzi o dwie kontrole tego samego podmiotu pomiędzy którymi mogła wystąpić jedna (lub więcej) kontroli?

Odpowiadając na wyżej postawione pytania, w tym przypadku chodzi o stwierdzenie nieprawidłowości podczas dwóch kontroli następujących bezpośrednio jedna po drugiej – niezależnie od przerwy jaka występuje między kontrolami. W przeciwnym razie, gdyby chodziło o dwie kontrole bez wyraźnego związku czasowego to przepis zawierałby zwrot „w czasie kolejnych kontroli”.

Uwzględniając powyższą ocenę pojęcia „w czasie dwóch kolejnych kontroli” można uznać, że inspektor pracy nie będzie miał podstaw do skierowania wniosku do ZUS, o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe, w sytuacji gdy dwie kontrole, w czasie których stwierdzono rażące nieprawidłowości z zakresu bhp, oddzieliło postępowanie kontrolne w ramach którego takich nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ważne

W interesie pracodawcy, u którego inspektor pracy w czasie poprzedniej kontroli wykrył rażące nieprawidłowości z zakresu bhp będzie bardzo wnikliwa analiza protokołu pokontrolnego, który może zawierać opis takich lub podobnych nieprawidłowości, oraz wniesienie umotywowanych zastrzeżeń – jeżeli takie naruszenia zostały stwierdzone. W sytuacji gdy zastrzeżenia do protokołu w ocenie inspektora nie będą zasługiwały na uwzględnienie, wówczas będzie miał on pełne prawo skierowania do ZUS wniosku o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Autor: 

Sebastian Kryczka

Prawnik ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się problematyką prawa pracy, jak również w zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Były pracownik merytoryczny Państwowej Inspekcji Pracy, jak również współpracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert współpracujący z największymi i najbardziej opiniotwórczymi podmiotami w kraju, zajmującymi się problematyką prawa pracy. Autor komentarza do kodeksu pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kilkunastu rozporządzeń wykonawczych do kodeksu pracy, jak również kilkuset publikacji poświęconych problematyce prawa pracy oraz bhp. Jako były pracownik PIP posiada bogate doświadczenie w zakresie między innymi poradnictwa, w ramach którego ocenia wątpliwości prawne przez pryzmat zarówno szeroko rozumianego prawa pracy ale i kompetencji kontrolno-nadzorczych inspektorów pracy.