Poleć znajomemu

Ważność szkoleń okresowych przeprowadzonych w czasie epidemii

Zgodnie z obowiązującymi zasadami w czasie epidemii uległ przesunięciu obowiązek przeprowadzania szkoleń okresowych. Co w sytuacji gdy pracodawca zdecyduje się na ich przeprowadzenie w tym szczególnym okresie? Czy istnieje wówczas podstawa do stwierdzenia ich nieważności przez organy kontroli nadzoru nad warunkami pracy?

Epidemia COVID-19 w sposób szczególny komplikuje życie pracodawcom, zarówno w zakresie bieżącego organizowania procesu pracy, jak również w kwestiach pobocznych, takich jak profilaktyczne badania lekarskie czy szkolenia bhp. W przypadku szkoleń okresowych ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadziła rozwiązania szczególne w postaci przesunięcia terminów szkoleń okresowych.

Uwaga!

W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii – termin ten wydłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

W praktyce nie można jednak wykluczyć sytuacji, że część pracodawców, mimo obowiązującego stanu epidemii, zdecyduje się na zorganizowanie szkoleń okresowych. Pytanie, czy istnieje obawa, że przeprowadzenie takich szkoleń zostanie podważone przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy?

Odnosząc się do powyższej wątpliwości należy zauważyć, że przepisy nie zakazują wprost przeprowadzania szkoleń okresowych, jak również nie zawieszają w sposób bezpośredni obowiązków związanych ze szkoleniami okresowymi na czas epidemii. Przepisy przewidują jedynie wydłużenie terminu na przeprowadzenie szkoleń okresowych – w sytuacji gdy wypadają one w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Obowiązujące regulacje nie przewidują skutku w postaci nieważności przeprowadzonych szkoleń okresowych, w sytuacji gdy zostaną one przeprowadzone w okresie epidemii.

Z całą pewnością problematyka terminowego przeprowadzania szkoleń okresowych znajduje się w orbicie zainteresowań kontrolnych i nadzorczych Państwowej Inspekcji Pracy. Należy przyjąć, że inspektorzy nie będą mieli prawa uznać, że szkolenia przeprowadzone w czasie epidemii są nieważne i konieczne jest ich powtórzenie po odwołaniu stanu epidemii na podstawie wydanego przez inspektora nakazu administracyjnego. Jeżeli pracodawca wykaże, że w ramach szkoleń okresowych zapewnił właściwe środki profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem COVID-19 należy przyjąć, iż inspektor nie będzie miał podstaw uznać działania pracodawcy (w postaci zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia okresowego) za nielegalne, które nosiło znamiona narażenia pracowników na niebezpieczeństwo w zakresie zdrowia i życia.

Ważne

Chcąc jednak uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, rekomendowanym i w pełni legalnym postępowaniem będzie przesunięcie terminu przeprowadzenia szkoleń okresowych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi.

Dostosowanie się do przepisów szczególnych i przesunięcie organizacji szkolenia okresowego na czas „po epidemii” w żadnym razie nie pozwoli inspektorowi pracy na postawienie jakiegokolwiek zarzutu pracodawcy oraz wystosowanie jakiegokolwiek środka prawnego.

Autor: 

Sebastian Kryczka

prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się problematyką prawa pracy, jak również w zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Były pracownik merytoryczny Państwowej Inspekcji Pracy, jak również współpracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert współpracujący z największymi i najbardziej opiniotwórczymi podmiotami w kraju, zajmującymi się problematyką prawa pracy. Autor komentarza do kodeksu pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kilkunastu rozporządzeń wykonawczych do kodeksu pracy, jak również kilkuset publikacji poświęconych problematyce prawa pracy oraz bhp. Jako były pracownik PIP posiada bogate doświadczenie w zakresie między innymi poradnictwa, w ramach którego ocenia wątpliwości prawne przez pryzmat zarówno szeroko rozumianego prawa pracy ale i kompetencji kontrolno-nadzorczych inspektorów pracy.