Poleć znajomemu

Czy można sprawdzać kompetencje pracownika w procesie rekrutacji na stanowiska kierownicze?

Proces rekrutacji pracowników uregulowany jest w przepisach prawa pracy w sposób szczątkowy. Sprzyja to stosowaniu testów kompetencyjnych sprawdzających przydatność zawodową ubiegającego się o zatrudnienie. Testy te, szczególnego znaczenia nabierają w stosunku do osób kierujących pracownikami (kierowników, mistrzów czy brygadzistów). Czy wiesz, że stosowanie testów kompetencyjnych może być w praktyce zakwestionowane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie z uwagi na brak bezpośredni podstawy prawnej?

W stosunku do osób zarządzających pracownikami w procesach rekrutacji stosuje się rozmaite testy kompetencji zawodowych, które potocznie określa się zbiorczo jako testy psychologiczne. Ponieważ cały proces rekrutacji w zakresie stosowanych technik pomocnych w doborze właściwych kandydatów do pracy jest praktycznie nieuregulowany z poziomu prawa pracy, powstaje wątpliwość w zakresie dopuszczalności testów kompetencji zawodowych. Tym bardziej, że często analizowane one są przez osoby biegłe z zakresu psychologii, a ich wynik tym samym może dotyczyć szeroko rozumianej sfery dotyczącej kondycji psychicznej osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Odnosząc się do powyższych wątpliwości należy zacząć od niezbyt odkrywczego stwierdzenia, że pracodawca jest odpowiedzialny za całokształt kwestii bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Na pracodawcy spoczywa ryzyko prowadzonej działalności, w tym w zakresie zatrudniania osób kierujących pracownikami. Osoby te powinny dawać rękojmię wykonywania obowiązków, w taki sposób aby bezpieczeństwo osób podległych było gwarantowane w sposób maksymalny. Tym samym obowiązkiem pracodawcy jest dołożenie maksymalnej staranności w zakresie właściwego doboru osób kierujących, co jak już wspomniano będzie miało bezpośrednie przełożenie na właściwą, bezpieczną organizacja pracy.

Co zatem może stanowić podstawę prawną przeprowadzenia względem osób kierujących szczegółowych testów kompetencyjnych?

W braku bezpośredniego regulowania wydaje się, że można w omawianym zakresie odwołać się do zasady wynikającej z art. 2373 § 1 Kodeksu pracy.

Zgodnie z tę zasadą nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ponieważ powyższa regulacja odwołując się do szeroko rozumianych kwalifikacji i umiejętności nie definiuje czym one są można uznać, że brak umiejętności z zakresu zarządzania pracownikami jak najbardziej może stanowić przesłankę niedopuszczenia do pracy osoby, która ma pełnić zadania związane z kierowaniem pracownikami. Tym samym przywołany wyżej przepis zakazujący pracodawcy dopuszczenie do prasy osób bez wymaganych kwalifikacji oraz potrzebnych umiejętności, może stanowić podstawę prawną przeprowadzania względem osób zarządzających pracownikami weryfikacji w formie testów kompetencyjnych, między innymi w zakresie umiejętności organizowania pracy z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa.

Autor: 

Sebastian Kryczka

prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się problematyką prawa pracy, jak również w zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Były pracownik merytoryczny Państwowej Inspekcji Pracy, jak również współpracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert współpracujący z największymi i najbardziej opiniotwórczymi podmiotami w kraju, zajmującymi się problematyką prawa pracy. Autor komentarza do kodeksu pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kilkunastu rozporządzeń wykonawczych do kodeksu pracy, jak również kilkuset publikacji poświęconych problematyce prawa pracy oraz bhp. Jako były pracownik PIP posiada bogate doświadczenie w zakresie między innymi poradnictwa, w ramach którego ocenia wątpliwości prawne przez pryzmat zarówno szeroko rozumianego prawa pracy ale i kompetencji kontrolno-nadzorczych inspektorów pracy.