Poleć znajomemu

Inspektor PIP może zmienić swoją decyzję w wyniku wniesienia odwołania – zobacz, jak wnieść odwołanie.

Nie w każdym przypadku, pracodawca który otrzymał decyzję od inspektora pracy zgadza się z jej uzasadnieniem zawartym w treści protokołu. Wówczas może wnieść odwołanie do organu drugiej instancji, jakim jest okręgowy inspektor pracy. Odwołanie takie wnosi się do organu odwoławczego za pośrednictwem inspektora, który wydał decyzję. Warto wiedzieć, że ma on prawo zweryfikować wydaną przez siebie decyzję i wydać decyzję nową – zmieniającą lub uchylającą decyzję, od której strona się odwołała.

Nieprawidłowości stwierdzone przez inspektora pracy w trakcie kontroli dokumentowane są w formie protokołu. Należy szczegółowo zapoznanie się z jego treścią – leży to w interesie podmiotu kontrolowanego – szczególnie w przypadku gdy okaże się, iż nie zgadzamy się z ustaleniami inspektora. W takim przypadku więcej niż zasadne będzie wniesienie zastrzeżeń do protokołu. Nie zawsze jednak zastrzeżenia przynoszą zamierzony skutek w postaci uzupełnienia lub zmiany kwestionowanych fragmentów dokumentacji. Taki ostateczny protokół, który w wyniku wniesionych zastrzeżeń nie został zmodyfikowany – ponieważ w oceanie inspektora pracy nie było ku temu podstaw – będzie stanowił bazę dla wydawanych przez inspektora środków prawnych, w szczególności decyzji dotyczących technicznego bezpieczeństwa pracy.

Wydanie decyzji i skierowanie jej do podmiotu kontrolowanego wiąże się z realizacją określonych obowiązków. Przedmiotem decyzji z zakresu bhp może być obowiązek:

  • zapewnienia szkolenia bhp,
  • skierowania pracownika na badania,
  • przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego,
  • zapewnienia środków ochrony indywidualnej,

jak również cała masa innych obowiązków związanych z zapewnieniem pracownikom bezpiecznych warunków pracy.

Jaki jest termin na wniesienie odwołania od decyzji inspektora PIP

Pracodawca, który jest niezadowolony z wydanej decyzji ma prawo wnieść od niej odwołanie. W przypadku decyzji inspektorów obowiązuje krótszy termin na wniesienie odwołania – 7 dni licząc od dnia otrzymania decyzji wydanej przez inspektora.

Do kogo kierować odwołanie od decyzji inspektora PIP?

Wnosząc odwołanie należy pamiętać, że powinno być ono skierowane do organu odwoławczego, którym jest okręgowy inspektor pracy. Jednak odwołanie składamy nie bezpośrednio do niego, a do inspektora pracy który wydał decyzję. Taki tryb postępowania nie wynika wprawdzie z przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, a z regulacji zawartych w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego, który ma zastosowanie do procedury odwoławczej prowadzonej między innymi przed organami PIP.

Ważne

Oczywiście jeżeli odwołanie zostanie wniesione bezpośrednio do okręgowego inspektora pracy, jako organu drugiej instancji, nie będzie to uchybieniem skutkującym przykładowo naruszeniem terminu do jego wniesienia. W takim przypadku okręgowy inspektor pracy przekaże odwołanie inspektorowi, który wydał decyzję, a który następnie dokona czynności przekazania do organu odwoławczego.

Po co składać odwołanie do tego samego inspektora, z którym się nie zgadzamy?  

W tym miejscu warto sobie zadać pytanie, jaki sens mają przepisy zobowiązujące wnoszenie odwołania nie bezpośrednio do organu odwoławczego, a do inspektora pracy który wydał decyzję? Tu trzeba zauważyć, że wniesienie odwołania od decyzji inspektora pracy wcale nie musi oznaczać, że ostatecznie zostanie ono rozpatrzone przez okręgowego inspektora pracy. Inspektor pracy, za pośrednictwem którego wnosi się odwołanie, który wydał decyzję ma bowiem prawo przeanalizować wydaną przez siebie decyzję.

W praktyce zdarza się, że inspektor pracy w wyniku takiej analizy uznaje, iż odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie. Inaczej mówiąc, zawiera argumenty z którymi trudno polemizować i odmówić im słuszności. W takim przypadku, inspektor nie będzie zawracał głowy organowi drugiej instancji – szefowi okręgu, tylko sam zmieni lub uchyli zaskarżoną decyzję.

Ile czasu ma inspektor PIP na weryfikacje swoich decyzji?  

Warto wiedzieć, że inspektor pracy ograniczony jest terminem 7 dni na zmianę lub uchylenie zaskarżonej decyzji. Jeżeli tego nie zrobi obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do okręgowego inspektora pracy. Tym samym pracodawca, który wnosi odwołanie ma prawo uznać, że brak reakcji ze strony PIP w terminie kilkunastu dni od dnia wniesienia odwołania oznacza, iż inspektor pracy nie znalazł podstaw do:

  • zmiany lub
  • uchylenia

swojej decyzji i przekazał sprawę dalej do okręgowego inspektora pracy. Uruchamia to całą procedurę przed organem odwoławczym, w ramach której warto brać czynny udział, co znacząco zwiększa szanse na wydanie pozytywnego dla odwołującego się rozstrzygnięcia przez okręgowego inspektora pracy.

Autor: 

Sebastian Kryczka

Prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania