Poleć znajomemu

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. z 2015 r., poz. 208)

Dz.U.15..208
rozporządzenie
Ministra Zdrowia
z dnia 10 sierpnia 2012 r.
w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin
(tekst jednolity)

Na podstawie art. 19 ust. 5 pkt 1-3 i 5 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 oraz z 2012 r. poz. 908) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Ustala się:
1)
kryteria i sposób klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin na podstawie właściwości fizykochemicznych, toksyczności, analizy skutków specyficznych dla zdrowia człowieka, analizy skutków oddziaływania na środowisko, sposób klasyfikacji mieszanin na podstawie zawartości niebezpiecznych składników, stężenia substancji niebezpiecznych w mieszaninie wymagające uwzględnienia tych substancji w klasyfikacji mieszaniny - stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty R) oraz ich numery - stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Załącznik Kryteria i sposób klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin na podstawie właściwości fizykochemicznych, toksyczności, analizy skutków specyficznych dla zdrowia człowieka, analizy skutków oddziaływania na środowisko, sposób klasyfikacji mieszanin na podstawie zawartości niebezpiecznych składników, stężenia substancji niebezpiecznych w mieszaninie wymagające uwzględnienia tych substancji w klasyfikacji mieszaniny
Załącznik 2 Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty R) oraz ich numery

Kategorie