Poleć znajomemu

Nowy jednolity tekst ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

22 września 2017 r. został opublikowany nowy jednolity tekst ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1773).

Marszałek Sejmu RP w obwieszczeniu z 15 września 2017 r. ogłosił nowy jednolity tekst ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1242 i 1442).

Nowy jednolity tekst ustawy uwzględnienia zmiany wprowadzone:

  • ustawą z 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1807),
  • ustawą z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 379),
  • ustawą z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 1566),
  • ustawą z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1321)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 14 września 2017 r.

Aktualny jednolity tekst ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych znajduje się w Dzienniku Ustaw z 22 września 2017 r. poz. 1773.

Proszę mieć na uwadze, że wprowadzenie nowego jednolitego tekstu aktu prawnego nie powoduje zmiany jego treści normatywnej, czyli jego regulacji. To nic innego jak zebranie, spisanie w jednym dokumencie całej jego treści z naniesionymi zmianami, wprowadzanymi w trakcie jego obowiązywania. 

Opr. red.