Poleć znajomemu

Zmiana stóp procentowych składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

1 kwietnia 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 5 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. z 2018 r., poz. 502). Wprowadzane zmiany obniżają stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe w przypadku 28 grup działalności.

Od 1 kwietnia br. obowiązywać będzie nowy załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1005). W załączniku tym określone są grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności.

W nowym załączniku niższe stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe znajdzie 28 grup działalności, wobec których nastąpiła zmiana kategorii ryzyka.

Wobec 4 grup działalności nastąpił wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki. Chodzi tu o grupy:

  • działalności usługowej wspomagającej górnictwo i wydobywanie na kategorię 11 i do kwoty 3,06;
  • działalności związanej z rekultywacją i pozostałej działalności usługowej związanej z gospodarką odpadami na kategorię 6 i do kwoty 1,73;
  • transportu wodnego na kategorię 8 i do kwoty 2,26;
  • działalności organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji i działalności z nią związanych na kategorię 2 i do kwoty 0,67.

W stosunku do dotychczas obowiązującej regulacji tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki zachowają 32 grupy działalności.

Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe

Od 1 kwietnia 2018 r., grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności kształtują się następująco:

Lp.

Grupy działalności

Kod PKD*

Kategorie ryzyka

Stopy procentowe składki (%)

1.

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

A-01

9

2,53

2.

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

A-02

10

2,80

3.

Rybactwo

A-03

4

1,20

4.

Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

B-05

12

3,33

5.

Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

B-06

10

2,80

6.

Górnictwo rud metali

B-07

11

3,06

7.

Pozostałe górnictwo i wydobywanie

B-08

7

2,00

8.

Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

B-09

11

3,06

9.

Produkcja artykułów spożywczych

C-10

5

1,47

10.

Produkcja napojów

C-11

4

1,20

11.

Produkcja wyrobów tytoniowych

C-12

4

1,20

12.

Produkcja wyrobów tekstylnych

C-13

5

1,47

13.

Produkcja odzieży

C-14

3

0,93

14.

Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

C-15

3

0,93

15.

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

C-10

8

2,26

16.

Produkcja papieru i wyrobów z papieru

C-17

6

1,73

17.

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

C-18

3

0,93

18.

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

C-19

5

1,47

19.

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

C-20

5

1,47

20.

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

C-21

4

1,20

21.

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

C-22

5

1,47

22.

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

C-23

6

1,73

23.

Produkcja metali

C-24

9

2,53

24.

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

C-25

6

1,73

25.

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

C-26

3

0,93

26.

Produkcja urządzeń elektrycznych

C-21

5

1,47

27.

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

C-28

5

1,47

28.

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

C-29

5

1,47

29.

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

C-30

6

1,73

30.

Produkcja mebli

C-31

5

1,47

31.

Pozostała produkcja wyrobów

C-32

4

1,20

32.

Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

C-33

5

1,47

33.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

D-35

4

1,20

34.

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

E-36

5

1,47

35.

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

E-37

5

1,47

36.

Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

E-38

7

2,00

37.

Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

E-39

6

1,73

38.

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

F-41

5

1,47

39.

Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

F-42

6

1,73

40.

Roboty budowlane specjalistyczne

F-43

4

1,20

41.

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

G-45

3

0,93

42.

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

G-46

3

0,93

43.

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

G-47

3

0,93

44.

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

H-49

4

1,20

45.

Transport wodny

H-50

8

2,26

46.

Transport lotniczy

H-51

2

0,67

47.

Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

H-52

5

1,47

48.

Działalność pocztowa i kurierska

H-53

5

1,47

49.

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

I

2

0,67

50.

Informacja i komunikacja

J

2

0,67

51.

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

K

2

0,67

52.

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

L

2

0,67

53.

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

M

2

0,67

54.

Wynajem i dzierżawa

N-77

4

1,20

55.

Działalność związana z zatrudnieniem

N-78

4

1,20

56.

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

N-79

2

0,67

57.

Działalność detektywistyczna i ochroniarska

N-80

3

0,93

58.

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

N-81

4

1,20

59.

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

N-82

2

0,67

60.

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne

O,U

3

0,93

61.

Edukacja

P

3

0,93

62.

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Q

4

1,20

63.

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

R

3

0,93

64.

Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

S,T

2

0,67

Autor: 

Kinga Grodzicka-Lisek