Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Pokontrolna procedura Sanepidu

Pokontrolna procedura Sanepidu

Czeka Cię wizyta inspektora sanepidu i zastanawiasz się, jaka jest procedura pokontrolna Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakładzie pracy? Chcesz wiedzieć, czy zakład ma określony czas na zlikwidowanie nieprawidłowości i po tym terminie wydawana jest przedmiotowa decyzja administracyjna? Od czego zależy wysokość mandatu wystawianego przez PIS? Odpowiedzi znajdziesz w tym artykule.

Odpowiadając wprost na pytania zawarte we wstępie, gdy w wyniku kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostaną stwierdzone naruszenia w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. Tym samym z treści decyzji wynika konkretny termin jej realizacji. Część nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli regulowana jest sankcjami w wymiarze finansowym – grzywnami nakładanymi w drodze mandatów karnych. Przepisy nie wskazują na konkrety algorytm ich wyliczania – zawierając zwykle dolną i górną granicę kary. Grzywny nie są jednak stosowane w sposób dowolny – przy miarkowaniu ich wysokości uwzględnia się okoliczności dodatkowe, takie jak społeczna szkodliwość czynu czy rodzaj i stopień winy.

Inspekcja Sanitarna – na podstawie i w granicach prawa

Państwowa Inspekcja Sanitarna (dalej: PIS) zwana często zwyczajowo „sanepidem” jest wyspecjalizowaną instytucją państwową świadczącą bardzo liczne spektrum niezwykle istotnych zadań z zakresu szeroko rozumianego zdrowia publicznego. Jako instytucja państwowa nie działa w sposób dowolny. Podstawowym aktem regulującym zarówno strukturę organizacyjną, jak również kompetencje – w tym kontrolne – PIS jest ustawa z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (dalej: ustawa o PIS).

Podstawowy zakres działania PIS wynika z art. 1 przywołanej ustawy o PIS. Zgodnie z jego brzmieniem, inspekcja powołana jest do sprawowania nadzoru nad warunkami:

 • higieny środowiska,
 • higieny pracy w zakładach pracy,
 • higieny radiacyjnej,
 • higieny procesów nauczania i wychowania,
 • higieny wypoczynku i rekreacji,
 • zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku oraz
 • higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.

Wyżej wskazane zadania PIS wykonywane są w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej w zakresie chorób zakaźnych, jak również na prowadzeniu działalności o charakterze edukacyjnym.

Po kontroli PIS

Kontrola prowadzona przez PIS nie jest celem samym w sobie. Ustalenia stwierdzone w trakcie kontroli w zakresie nieprawidłowości są regulowane za pomocą stosownych instrumentów prawnych. Jednym z nich jest decyzja. Zgodnie z art. 27 ust 1 ustawy o PIS, w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. Tym samym z powyższego przepisu wynika, że w pierwszej kolejności wydawana jest decyzja, której przedmiotem są określone nieprawidłowości w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych. Następnie jest ona kierowana do kontrolowanego podmiotu w celu realizacji w terminie w niej określonym.

Termin określany przez państwowego inspektora sanitarnego na wykonanie decyzji nie jest dowolny. Uwzględnia on zarówno wagę stwierdzonych nieprawidłowości, jak również obiektywną możliwość realizacji decyzji w danym przedziale czasu.

Uwaga!

W szczególnych jednak przypadkach decyzje będą podlegały wykonaniu natychmiastowemu – gdy zachodzi sytuacja bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.

Mandat karny nakładany przez PIS   

Odrębną sprawą są grzywny nakładane w drodze mandatów karnych. Zagadnienie to reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Upoważnienia dla funkcjonariuszy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydaje państwowy wojewódzki inspektor sanitarny – funkcjonariuszom wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej. W przypadku funkcjonariuszy powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej upoważnienia wydawane są przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Ważne

Zwykle w postępowaniu mandatowym nakłada się grzywnę w wysokości do 500 zł. – o ile przepisy szczególne nie przewidują innej wysokości.

Warto również wspomnieć o wykroczeniach przeciwko zdrowiu uregulowanych w przepisach art. 109-117 ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.

Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.

Granice wszelkich sankcji finansowych nakładanych przez pracowników czy organy państwowej inspekcji sanitarnej są jasno określone w przepisach prawa, regulujących poszczególne rodzaje wykroczeń, lub odwołując się w tym zakresie do ogólnych zasad – w tym określających wysokość kar, obowiązujących na gruncie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Ważne

Fakt, iż za dane uchybienie grozi określona kara maksymalna nie oznacza, że zostanie ona w takim wymiarze nałożona. Kary ustalane są bowiem indywidualnie przy uwzględnieniu takich okoliczności jak:

 • stopień szkodliwości czynu,
 • stopień zawinienia i zakres naruszenia,
 • dotychczasowa działalność podmiotu.


W żadnym wypadku nie ma możliwości nałożenia sankcji w wysokości wyższej niż wynika to z przepisów.

Podstawa prawna 
Autor: 

Sebastian Kryczka

Prawnik, ekspert prawa pracy

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się problematyką prawa pracy, jak również w zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Były pracownik merytoryczny Państwowej Inspekcji Pracy, jak również współpracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert współpracujący z największymi i najbardziej opiniotwórczymi podmiotami w kraju, zajmującymi się problematyką prawa pracy. Autor komentarza do kodeksu pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kilkunastu rozporządzeń wykonawczych do kodeksu pracy, jak również kilkuset publikacji poświęconych problematyce prawa pracy oraz bhp. Jako były pracownik PIP posiada bogate doświadczenie w zakresie między innymi poradnictwa, w ramach którego ocenia wątpliwości prawne przez pryzmat zarówno szeroko rozumianego prawa pracy ale i kompetencji kontrolno-nadzorczych inspektorów pracy.
Słowa kluczowe:
kontrola Sanepidusanepid